Navigace: Vladimír Slavík > Kultura > 21.7.2017: Kulturák

21.7.2017: Kulturák

Kulturák

Obdržel jsem od pana tajemníka MOb Hrabová Jana Sochy následující dopis a jeho  autor neměl námitky k jeho zveřejnění na stránkách Hrabovských novin. Velice rád tak činím. Čtěte:

Od chvíle, kdy jsem nastoupil na ÚMOb Hrabová poslouchám na zastupitelstvech některé opakující se názory a potřeby, např.:

  • Není zpracována koncepce rozvoje Hrabové, neexistuje strategický plán
  • Je potřeba vystavět novou školku
  • Je potřeba vystavět multifunkční halu v areálu TJ Sokol
  • Neexistuje důstojné zázemí pro kulturní vyžití
  • Aj.

Jako ochotníka a člověka se zkušenostmi s kulturním vyžitím ve srovnatelně velikém Štramberku jsem uvažoval stejně jako místní nad možnými variantami:

  1. Odkoupit restauraci se sálem U lípy, tuto  zrekonstruovat a vytvořit důstojné kulturní zařízení. Byl jsem podporovatelem této myšlenky do doby, než jsem se osobně s radními zúčastnil jednání o ceně za odkup objektu a po zjištění představ současného vlastníka zjistil, že tudy cesta nevede.
  2. Vystavět multifunkční halu pro sport, relaxaci a kulturu  v areálu TJ Sokol. Obávám se, že kombinace sportu s kulturou není příliš vhodná. Rovněž mám obavy o financování této uvažované stavby a zajištění jejího provozu. Pozemky nejsou v majetku MOb, dobudovat by se musela rovněž infrastruktura a parkoviště. V současné době na stavby tohoto typu neexistují dotační tituly.
  3. Zrekonstruovat jiný vhodný objekt na území Hrabové (např. prostory restaurace Beskyd na Šídlovci). Zde je nedostatek parkovacích míst a obava z obtěžování sídlištních obyvatel hlukem.
  4. Přistavět kulturní zařízení k budově Úřadu MOb Hrabová. Na tuto myšlenku mě přivedla jednak zkušenost s akcemi, které se v Hrabové pořádají, s výhodným umístěním objektu, pozemku v majetku MOb, dostupnými inženýrskými sítěmi a dostatkem míst k parkování. Řešení by mohlo být rychlé a cenově přijatelné.

Nejdříve jsem svoji myšlenku přednesl na jednání Komise pro výstavbu, dopravu a ekologii dne 15.5.2017. Jedná se o  návrh možné přístavby budovy ÚMOb rozšířením budovy přízemním objektem ze severní strany (viz náčrt v příloze). Komise VDE k tomu přijala jednomyslně usnesení: „Komise doporučuje zpracovat studii rozšíření zasedací místnosti ÚMO na maximální možnou velikost.“ Komise výstavby takové řešení doporučila, a to v maximální velikosti, kterou lokalita umožní (min. pro 100 osob), protože díky nízkým stavebním nákladům by mohlo být takové řešení k dispozici podstatně dříve než hala v areálu Sokola, která by potom mohla být cílena na sport, což by zjednodušilo její projekt i provoz.

Tuto informaci vzala na vědomí  i RMOb na svém jednání 24.5.2017, která zároveň  rozhodla o zadání zakázky malého rozsahu  na vypracování studie „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava – Hrabová“ společnosti BYVAST pro s.r.o., Ostrava – Svinov, za cenu 28 435,00  Kč vč. DPH.

Studie byla představena na 71. jednání RMOb 12.7.2017 a 17.7.2017 na jednání komise výstavby, dopravy a ekologie (VDE).

Komise VDE přijala usnesení, v němž „souhlasí s předloženou studií přístavby sálu ÚMO pro kulturní účely a doporučuje zpracování dalších stupňů projektových dokumentací s doplněním 3 připomínek“.

Můj návrh z 15.5.2017 předpokládal přístavbu sálku k objektu úřadu (k stávající zasedací místnosti) velikosti 6x12 m s minimálním zázemím a cena byla odhadována laicky na cca 4 mil. Kč. Projektanti ve svém návrhu dle zadání komise vytvořili sál 14x12 m s kapacitou 100 návštěvníků s vlastním vstupem, sociálním zařízením, šatnou, bufetem, jevištěm, zázemím pro účinkující a venkovní terasou. Rozměr tohoto přistavěného objektu si vynutil přeložku kabelu pro Cetin v hodnotě 1,2 mil. Kč. Odborně odhadované náklady na vybudování tohoto kulturního zařízení byly projektantem stanoveny na 20 705 tis. Kč s DPH včetně vyvolaných nákladů na přeložku kabelu. Půdorys a vizualizaci kulturního zařízení zasílám v příloze. Využívat by se tento objekt mohl na téměř veškeré kulturní dění v Hrabové (koncerty, divadla, výstavy, schůzování, besedy, besídky, plesy,  promítání kina, využívání místními spolky (dechovkou), školou a organizacemi, dokonce i pro společenské akce typu svatba, oslavy jubileí atd.

 

Starosta Trávníček přislíbil, že tuto studii rozešle všem členům zastupitelstva MOb Hrabová k diskusi a připomínkám dne 21.7.2017.

Bude tedy možno se pozeptat zastupitelů i představitelů volebních stran zastoupených v současném ZMOb na jejich názor.

O tom, jestli se studie rozpracuje dalšími stupni dokumentace a  získá podporu pro realizaci, se rozhodne na zasedání zastupitelstva MOb 18.9.2017.

Ahoj!

Ing. Jan Socha, tajemník

Komentář HN: Konečně vznikl reálný a všestranně vyhovující návrh na vyřešení dlouholetého problému Hrabové, na vybudování důstojného a velmi potřebného kulturního zařízení.

 Je o mě známo, že jsem k různým nápadům zdejší veřejné správy velmi kritický, ale nápad  Jana Sochy nemá chybu!

Ale přesto bych doporučoval, aby se k této záležitosti  měli možnost vyjádřit  všichni občané, a to nejlépe prostřednictvím  besedy, kde by bylo podrobně pojednáno o budoucím kulturním stánku Hrabové.

K tomuto stanovisku  mě vedou dva důvody: možná, že z řad občanů  vznikne návrh na vhodné doplnění stavebního řešení, ale hlavně se tak předejde budoucím „kritikům, kecalistům a kibicům“ v jejich možné kritice, jak je tento návrh špatný.

Doufám, že uvedená investice dostane „zelenou“ před jinými  často problematickými výdaji z obecní pokladny. Mohl bych je  jmenovat.  Již se těším na slavnost, konanou při otevření našeho Kulturního domu. Ještě dávám v úvahu, zdali by nemohl nést název „Kulturní dům Viléma Závady“.  

21. 7. 2017   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma