Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 5.3. 2024: Oprava jižní části MK K Pilíkům se odkládá

5.3. 2024: Oprava jižní části MK K Pilíkům se odkládá

Oprava jižní části MK K Pilíkům se odkládá

Severní část této komunikace od ulice Poplužní k ulici Bělská byla opravena v roce 2023. Technické řešení opravy jižní části MK K Pilíkům je komplikováno tím, že částečně vede po okraji významného krajinného prvku Rybníky, a také tím, že úsek za potokem Ščučí má být v budoucnu navýšen. Snad to byly důvody, proč RMOb na svém zasedání 26. července rozhodla, že je nutno severní část MK K Pilíkům považovat za stavbu, a pro její realizaci je nezbytná projektová dokumentace.

Radní však na toto své usnesení z 26.7. 2023  zapomněli, zakázka na zpracování PD  zadána nebyla. Na můj dotaz v lednu 2024 na příčiny nesplnění tohoto usnesení jsem se dozvěděl, že „Projektová dokumentace nebyla zadána z důvodu financí, ale byla zahrnuta do rozpočtu roku 2024“.  Pak RMOb na zasedání dne 26. 2. 2024 své usnesení z 26. 7. 2023 zrušila.

V únoru 2024 se o tuto záležitost začala zajímat i Kontrolní výbor. Na dotaz Ing. Kubečky, proč bylo toto rozhodnutí rady zrušeno až téměř po půl roce, uvedli radní prostřednictvím Mgr. Tajchmanové tyto důvody:

„V době od rozhodnutí rady MOb o tomto projektu byly zjištěny závažné skutečnosti, které vytvoření projektové dokumentace znemožňují. Je to 1) Neznámý způsob a doba realizace odlehčovacího kanálu Ščučí, který křižuje předmětnou komunikací, 2) Negativní stanovisko odboru životního prostředí, 3) Nutnost počítat s průjezdem těžké techniky farmy Na Rozvodí, 4) Nízká priorita cyklostezky v plánech města“.

Dovolím si k těmto „ důvodům“ sdělit několik skutečností:

1) Neznámý způsob řešení křížení této komunikace s odlehčovacím kanálem Ščučí. Není to pravda, způsob křížení je projekčně zpracován již od roku 2015. Oprava této části MK K Pilíkům je popsána i v oznámení o zahájení příslušného územního řízení, které bylo zveřejněno na Úřední desce  ÚMOb Hrabová dne 14. 7. 2014.  Již od té doby je známo, že se bude část této MK někdy v budoucnu navyšovat.

2) Negativní stanovisko magistrátu – odboru životního prostředí. Není to pravda. Negativní stanovisko magistrátu neexistuje.  Uvedeným odborem MMO byly zaslány dne 5. 5. 2023 městskému obvodu Hrabová podmínky, které je nutno respektovat při opravě úseku MK K Pilíkům, parc. č. 2566.

3) Průjezd těžké techniky farmy Na Rozvodí. Je na projektantovi, aby posoudil l vliv této „těžké techniky“ a přizpůsobit tomu i stavební řešení tohoto velmi krátkého úseku.

4) Nízká priorita cyklostezky v plánech města. Není to pravda. Neexistuje žádný doklad „v plánech města“, který by označil cyklostezku, vedoucí po MK K Pilíkům za cyklostezku „s nízkou prioritou“. 

Závěr: Souhlasím s tím, že jsou určité problémy s opravou severní části MK K Pilíkům.  Velice mne v tomto případě zklamal gestor za dopravu, místostarosta Ing. Orkáč. Prozatím úspěšně řešil i složitější problémy. V tomto případě rezignoval na důkladnou opravu této komunikace a považuje za dostačující občasné zasypání děr prostřednictvím pracovníků TS Hrabová.

Úterý, 5. března 2024       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma