Navigace: Vladimír Slavík > (Místní komunikace) > 7.6. 2023: Problémy s VKP

7.6. 2023: Problémy s VKP

Problémy s VKP

Významný krajinný prvek  (VKP) je v § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které podle § 6 tohoto zákona příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a zkameněliny, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou to být i cenné plochy porostů, sídelních útvarů, včetně historických zahrad a parků.

Významné krajinné prvky jsou podle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k jejich poškození nebo zničení nebo k ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, je třeba závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Nyní konkrétně  k opravě místní komunikace K Pilíkům – úsek od Bělské ulice k zatáčce k vodním nádržím Pilíky. Část této komunikace (od ul. Bělské k propustku přes Ščučí)  je registrovaným VKP. Po obou stranách  této cesty rostou letité duby, lípy, olše a další druhy listnatých stromů.

 Způsob opravy mohla stanovit úřednice MOb Hrabová paní Moskalová. Předpokládám, že má k tomu  potřebnou kvalifikaci a ovládá  zákon č. 114/1992 Sb.

 Jde o  cestu,  kterou používají převážně chodci, cyklisté, koloběžkáři, pro který je výhodný asfaltový povrch. A v tom je problém.  Podle některých názorů  může asfalt  poškodit kořeny stromů, rostoucích  po obou stranách této cesty.

Odpověď na tuto otázku dává použití asfaltu na  cestu (cyklostezku), vedoucí od ulice Bělské k Nové Bělé. Stromy, rostoucí po okrajích, ani po mnoha letech neutrpěly  žádnou újmu. Dalším příkladem je místní komunikace  K Nadjezdu. I tato cesta  byla před časem opatřena asfaltem,  a zdejším stromům to nevadí. A do třetice cyklostezka Ostrava – Paskov. Je asfaltová a nijak neškodí stromům, rostoucím v  údolní nivě řeky Ostravice.

Rozhodnout o způsobu opravy místní komunikace „K Pilíkům“ mohla  úřednice MOb Hrabová paní Moskalová. Předpokládejme, že by se oprava provedla s použitím asfaltu, a následně by jí  to bylo odborem ochrany ŽP  MMO vytknuto. Jsem si jist, že by za toto  rozhodnutí měla p. Moskalová u svých představených zastání.

Ale paní Moskalová o opravě  nerozhodla, a opravy této komunikace se již asi nedočkám. Paní Moskalová mi napsala, že o dalším  postupu musí rozhodnout rada, a bude nutno vypracovat projekt, který projde schvalovacím řízením. Pokud  autor tohoto projektu navrhne na opravu této místní komunikace použití asfaltu, tak určitě narazí na tvrdý odpor Ing. Šenkové z odboru OŽP MMO.

7. 6. 2022     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma