Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Co by nemělo chybět v kronice Hrabové

Co by nemělo chybět v kronice Hrabové

 

Podle zákona o obcích je povinností kronikáře provádět zápis o životě obce nejméně jedenkrát za kalendářní rok. V Hrabové, jak známo, je vztah k některým zákonům dosti benevolentní. Nejenom k tiskovému zákonu, zákonu č. 106/1999 Sb., ale i k zákonu o kronikách obcí.

 V případě zákona o kronikách je jeho porušování evidentní, doposud není proveden zápis do kroniky za r. 2014!  A to se již blíží konec roku 2015. Pokud ano, proč s tímto důležitým aktem nebyla seznámena veřejnost? Třeba na webovách stránkách obce.  Občané mají právo nahlédnout do kroniky a dokonce navrhnout změnu, doplnění nebo opravu zápisu. Toto vše je obsaženo v §4 zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí.

Podle uvedeného zákona se do kronik zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.  Zásadním problémem je objektivnost a pravdivost zápisů. Pochopitelně každé vedení obce má zájem ponechat potomkům pouze zprávy o úspěších a nezmiňovat se příliš o svých pochybeních. Pro poučení potomků však i  negativní skutečnosti a zkušenosti jsou velmi cenné. Samozřejmě je důležitý i  popis úspěchů, aby  budoucí generace ocenily naši výjimečnost a naše schopnosti.

 Z těchto stručných vět je zřejmé, že objektivní zápisy jsou velmi složitou záležitostí a ne každý kronikář je toho schopen.

Podle platných  metodických pokynů se v obecní  kronice uvádí nejvyznámnější celostátní události, obecní záležitosti včetně voleb, složení zastupitelstva a jeho aktivity,  činnost rady, výborů a komisí, informovanost občanů o dění v obci,  hospodaření obce, informace o průmyslu, zemědělství, obchodu, výstavbě, dopravě.  Dále informace o veřejném životě, o činnosti politických stran, spolků, sdružení , o školství, kultuře, sportu a také  statistické údaje o obyvatelstvu.   V kapitole „Různé“ se uvádí neobvyklé události, neštěstí, živelní a jiné pohromy.

Nyní se vracím k úvodu mého článku. Co by se nemělo opomenout v zápisech kroniky Hrabové  za poslední dva roky?

Rok 2014:

Z těch přínosných aktivit a událostí to byla především důkladná oprava Paskovské ulice, která byla po celé délce  opatřena  novým asfaltovým povrchem. Proběhla bez větších komplikací, a to určitě i zásluhou místní správy.  Dále v oblasti infrastruktury to byla výstavba čekárny autobusové zastávky Bělská a rekonstrukce komunikace Na Honech a některých dalších, včetně  komunikací na hřbitově.

V kronikářském  zápise bych očekával i popis  problémů s rostoucím dopravním zatížením Paskovské ulice a s připravovanou stavbou  Prodloužené Mostní. Aktuální byla i stavba lávky přes Ostravici v místech starého splavu,  kterou vedení obce intenzivně prosazovalo. Tyto akce se nepodařilo realizovat.

Pozornost si zaslouží i  bytové hospodářství vzhledem k neobvyklému počtu obecních bytů a k nákladnosti jejich údržby. Unikátní je i počet žádostí o přidělení bytu v době, kdy v  Ostravě je bytů víceméně přebytek. Neškodilo by vysvětlení této zajímavosti včetně vysvětlení důvodů, vedoucím k poměrně vysokým finančním ztrátám bytového hospodářství

Novým, v posledních letech nezaznamenaným jevem, byla veřejná kritika zdejší  veřejné správy prostřednictvím letáku inž. Novotného. Reagoval na to i starosta obce v květnových Hrabovských listech. Ani to by nemělo uniknout pozornosti kronikáře.

V kapitole o činnosti politických stran, spolků a dalších organizací  by měla být zmínka o poklesu zájmu občanů o veřejné záležitostí. Žádné besedy s občany, žádné akce, na kterých by mohli vyjádřit své názory na obecní záležitosti. Z místních politických stran jedině ČSSD uspořádala  besedu s občany s poměrně vysokou účasti.  Někteří občané na této besedě  kritizovali i Hrabovské listy, jako důležitý komunikační prostředek mezi radnicí a občany.  Stále pouze 4 stránky, zatímco srovnatelné obce vydávají své časopisy s podstatně bohatším a pestřejším obsahem.

Určitě kronikář uvede na stránkách kroniky výsledky komunálních voleb, které se uskutečnily v závěru roku 2014. K překvapení mnohých získala  ODS 6 zastupitelů a spojila se s KDU- ČSL (2 zastupitelé). Devátým, rozhodujícím členem budoucí koalice se stal zastupitel Milan Pospěch, který kandidoval ve volbách za ČSSD. Poprvé v porevolučních dějinách Hrabové vznikla v zastupitelstvu  silná opozice. I to by se mělo zdůraznit v kronice obce. 

 Doufám, že kronikáři neunikl zcela nový jev, a to vznik nezávislých webových stránek, ať již jde o Hrabovské noviny nebo, především, o web Hrabova.info. Někteří občané si uvědomili svou občanskou zodpovědnost, své občanské právo na svobodu slova a začali klást místní byrokatické radnici řadu nepříjemných otázek.

Jelikož oficiální text kronikářského zápisu za rok 2014 nebyl dosud zveřejněn, nemohu zaujmout  konečné stanovisko k oficiálnímu znění zápisu. Až se tak stane, tak se ozvu.

Rok 2015:

Zákon o obcích nařizuje kronikáři uskutečnit v průběhu roku alespoň jeden zápis, doufejme, že se tak již stalo.

Chápu, že kronikář pan Jaroslav Michalkovič nemůže sledovat denní událosi v Hrabové, když tráví většinu roku na Čeladné a nemá možnost se aktivně zúčastňovat zdejšího veřejného života.  Ale snad zbývající členové letopisecké komise, pan starosta a zapisovatelka paní  Markéta Orkáčová ho zastoupí a zápisy do kroniky budou vyjadřovat skutečné dění v naší obci a obsahovat ty nejdůležitější události.

Své místo v kronice by měla mít občany velmi diskutovaná akce „Revitalizace vnitrobloku“, při které asistovala dokonce televize a zprávy pronikly i do místního tisku.

Určitě by neměla uniknout pozornosti kronikáře zvýšená aktivita občanstva, projevující se mimo jiné jejich zvýšenou aktivitou při zasedání zastupitelů. Včetně aktivity opozičních zastupitelů při  projednávání  problémů v souvislosti s audity kontrolních orgánů Magistrátu města Ostravy, s tlakem opozičních zastupitelů na  zlepšení obsahu a kapacity Hrabovských listů, se snahou o inovaci Jednacího řádu zastupitelstva a webových stránek obce, s požadavkem na zlepšení hospodárnosti při zacházení s veřejnými prostředky atd.

Určitě bude v kronice  věnována zvýšená  pozornost Hrabovským listům. Nastoupil nový redaktor, počet stránek se zvýšil z dřívějších čtyř na osm. Rada přijala nová pravidla, která regulují obsah a celkové zaměření Hrabovských listů, což  se nesetkalo u opozice s nadšením. Byla jmenována nová redakční komise, která se však v průběhu roku rozpadla.

 Snad se v kronice najde místo i pro politické strany a hnutí, jejichž zástupci se podílí na řízení obce. Především představení jejich volebních programů, alespoň v těch zásadních bodech.

Vysvětlit by se mělo, proč se nedaří plnit dlouhodobé volební sliby tradičních politických stran, ODS a ČSSD, a to prodloužení Mostní ulice,  dokončení kanalizace v jižní části obce a postavení lávky přes Ostravici.

Možná  budou zmíněny i  další události, jako jsou výsledky Tříkrálové sbírky, změna v zajišťování správy bytového a nebytového hospodářství, rezignace tajemníka městského úřadu, zveřejňování závěrečných účtů, záchrana čapího hnízda, vydání publikace „Hrabová v období 2. sv. války, výročí narození Viléma Závady,  pořádání Kinematografu bratří Čadlíků, aktivita občanů, projevující se na stánkách webu Hrabova.info atd.

Nebyl by problém seznámit alespoň  se stručným osahem ročních kronikářských zápisů širokou veřejnost Hrabové.  Mohly by k tomu posloužit  buď webové stránky obce  nebo web Hrabova.info. Co asi tomu brání?

11.10. 2015. V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma