Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Hrabová včera, dnes a zítra

Hrabová včera, dnes a zítra

 

Mnoho, přemnoho let byla Hrabová vesničkou, kde lidem dávala obživu půda. Ta nebyla bohužel příliš úrodná. Určitým doplněním  byly zdejší rybníky, které společně s rolemi a pastvinami poskytovaly  našim předkům skromné živobytí.

Výrazné změny ve způsobu života zdejších obyvatel (jako všude jinde) nastaly v 19. a 20. století. Zemědělství  v Hrabové postupně upadalo, i  mnozí rolničtí synové a dcery hledali obživu v blízkých fabrikách a na šachtách. Hrabová již nebyla zemědělskou  vesničkou, ale součástí blízké průmyslové oblasti.

Zásadně charakter obce  poznamenala výstavba sídliště Šídlovec  v letech 1939 – 1948. Po válce se  zdejší byty naplnily různorodým obyvatelstvem ze širokého okolí, se kterými si ne vždy rozuměli místní vesničané. Byla zde vybudována i potřebná infrastruktura včetně školy, školky, zdravotnických zařízení, jeslí a  obchodů a původní plány na toto vybavení uvnitř Hrabové již byly nereálné.

Další, pro Hrabovou velmi  významnou stavbou byla tzv. dálnice z Ostravy do Místku v r. 1939.  Pro Hrabovou byla velice žádoucí, protože doposud veškerou  dopravu tímto směrem obstarávala Paskovská ulice. Na druhé straně tato nová komunikace oddělila od vlastní obce zástavbu v okolí Krmelínské ulice.

V poválečném  období až do r. 1989 byl vývoj Hrabové rozporuplný. Na jedné straně se v některých lokalitách  hojně stavěly rodinné domy, v  jiné oblasti tzv.Tajgy vyrůstaly průmyslové objekty, které velmi poškodily  vzhled a původní funkce tohoto území, nemluvě o struskové  haldě.  Jižní část obce měla tehdy „na kahánku“. Počítalo se s rozšiřováním haldy západním směrem, v oblasti bývalých rybníků se uvažovalo s postavením vozovny, garáží a technického zázemí pro městskou hromadnou dopravu, později dokonce toto území bylo určeno pro  skládku městského odpadu celé Ostravy.  Všechny tyto záměry byly důvodem k vyhlášení tzv. žlutého pásma se zákazem jakékoliv stavební činnosti  jižně od ulice Mostní.

A jaká je Hrabová současnosti? Nikdo nemůže popírat, že se vývoji Hrabové nastaly dříve nevídané změny. Jakoby ve velkém chvatu se mělo dohnat vše, co bylo v minulých obdobích zanedbáno. A vcelku se to podařilo. Byla dobudována potřebná infrastruktura, provedena plynofikace, opraveny místní komunikace včetně chodníků. Sídliště Šídlovec a další některé oblasti vesnické části Hrabové  jsou označovány za místa, splňující vše potřebné ke spokojenému životu.

Jeden z nedořešených problémů je relativně vysoké dopravní zatížení Paskovské ulice, zejména v její jižní větvi. Trpí tím zejména občané, bydlící v blízkosti této komunikace. Důsledkem toho je celková zanedbanost okolí této hlavní ulice Hrabové. Není to tzv. dobrá adresa.  Údržbě domů není věnována patřičná pozornost,  na některých parcelách vznikají různé aktivity, neslučitelné s významem těchto prostor, které by měly reprezentovat obec. S ohledem na záporný vliv intenzivní dopravy nikdo nechce v blízkosti Paskovské investovat do stavby rodinných domů.

Řešením tohoto problému mělo být prodložení Mostní až na Místeckou. Záměry územního plánu z r. 1994  se doposud nepodařilo uskutečnit a to přesto, že tato stavba je trvalou prioritou vedení městského obvodu.

 Úloha a postavení Hrabové je v podstatě dána blízkosti krajského města a velké průmyslové aglomerace. S tím především souvisí stále stoupající dopravní zátěž a rostoucí zájem o stavbu rodinných domů v atraktivním venkovském prostředí.

A jaká je budoucnost Hrabové?  Ta je jednou provždy určena a ovlivněna  blízkosti Ostravy. Podle platného územního plánu se zde počítá s intenzivní výstavbou rodinných domů, a to především v oblasti Tajgy (8 ha) a mezi ulicemi Na Luhu a Šlejharovou (10 ha), ale i na dalších cca dvaceti místech Hrabové.  

V platném územním plánu je zakreslena tzv. Jižní tangenta. Je napojena na Paskovskou jižně od Statku, vede po levém břehu Ostravice přes území bývalé haldy, pokračuje mostem přes Ostravici a je napojena na rozšířenou Frýdeckou ulici. Tato komunikace v budoucnu ulehčí dopravní zátěži na Paskovské ulici. Na druhé straně však zcela oddělí Hrabovou od řeky Ostravice, se kterou její obyvatelé po dlouhá staletí měli blízký kontakt. Nápady na obnovení dřívější krajiny v těchto místech se stanou zcela nereálné. Bude zde velmi rušná dopravní tepna v nepříjemné těsné  blízkosti budoucí zástavby rodinných domů na konci ulice Na Luhu. Možná, že budoucí majitelé rodinných domů v této lokalitě  budou posílat petice a jinak se bránit proti nadměrnému hluku z této komunikace.

Dodatek: Ještě jsem zapoměl na oblast Pilíků. Jsou  zde dvě vodní nádrže, které pro svou výjimečnost  byly prohlášeny za Evropsky významnou lokalitu. Po ukončení provozu uhelného prádla v areálu bývalého dolu Paskov se tyto nádrže vyprázdní, jejlikož nemají přirozený přítok vody. Co se bude podnikat na vzniklých  plochách, to je ve hvězdách. 

Ale takový je současný svět. Hodnoty a preference obyvatelstva na kvality života  se mění a nedá se s tím nic dělat.

1.11. 2015.  V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma