Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Jednací řády výborů zastupitelstva

Jednací řády výborů zastupitelstva

 

I když výborům zastupitelstva je věnováno v zákoně o obcích poměrně málo prostoru, i z uvedených stučných textů vyplývá, jak je jejich činnost pro správné fungování zastupitelské demokracie důležitá. Především činnost  výboru finančního a kontrolního.

Tvůrci  zákona zřejmě předpokládali, že další podrobnosti a konkretizace zákonem uložených povinností  budou provedeny  v příslušných jednacích řádech.

Kupříkladu v § 118 zákona o obcích  se uvádí, že  kontrolní a finanční výbory se  schází podle potřeby. Logicky se předpokládá, že v jednacích řádech podle velikosti obce a složitosti místních podmínek se určí četnost těchto zasedání, případně i termíny.

Zákon ukládá kontrolnímu výboru provádět o provedených kontrolách zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k ostranění nedostatků . Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Z uvedeného doslovného textu (viz § 119, bod 3, odst.4 zákona o obcích) vyplývá, že kontrolní výbor má mít plán těchto kontrol a jejich systém může stanovit opět pouze jednací řád, který určí  i způsob zveřejňování zápisů a usnesení  z jednání výborů.

Jelikož však (bohužel) zákon o obcích  zpracování jednacích řádů  nenařizuje,  většina malých a středně velkých obcí  je nemá. A pokud jsou, obsahují obvykle pouze to, co obecně  ukládá zákon bez konkretizace na místní podmínky.

Zajímavá situace je v našem městském obvodě. V platném jednacím řádu zastupitelstva je v článku 14 s názvem „Výbory a pracovní komise“ v bodě ( 3) uvedeno:  „Jednání výborů se řídí jednacím řádem“. Přitom jednací řády výborů a komisí neexistují!   Jednací řád byl schválen zastupitelstvem 1.4. 2015 a nikdo ze zastupitelů na tento rozpor neupozornil.

A tak naše finanční a kontrolní komise vykonává svou činnost bez pevných  pravidel, které by stanovily četnost a ternímy zasedání, plány činnosti, a především způsob prezentace výsledků činnosti jednak zastupitelstvu, jednak občanské veřejnosti. Dřívější  jednací řád měl ustanovení, podle kterého byly výbory zastupitelstva povinny předkládat 1x za půl roku zastupitelstvu písemnou zprávu o své činnosti. V novém jednacím řádu tato povinnost byla vypuštěna. Rovněž na tuto okolnost při schvalování jednacího řádu nikdo ze zastupitelů neupozornil.

Zcela se pomíjí způsob komunikace výborů s občanstvem v případě jejich dotazů, podnětů a návrhů. Mají předsedové výborů povinnost odpovědět a když ano, jakým způsobem?

Být zastupitelem přináší námi zvoleným spoluobčanům určité výhody, ale také určité povinnosti. Pokud tyto nejsou plněny, nelze se divit kritickým připomínkám z řad občanské veřejnosti, a to i prostřednictvím těchto webových stránek.

  19. 8. 2015.   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma