Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Jižní tangenta

Jižní tangenta

 

Tento název  se poprvé vyskytl  v Územním plánu města Ostravy z r. 1994. Uvedený dokument  obsahoval i dílčí plány  městských obvodů, tedy i Hrabové.

Na str. 24  regulačního plánu Hrabové z r. 1994 je uvedeno:

„Jižní tangenta je rozhodující  komunikací pro vyřešení dopravní problematiky na jih od Ostravy s ohledem na připravovanou výstavbu dálnice a hlavně na nutnost převedení těžké dopravy z Plzeňské ulice na Místeckou ulici, dále pak na Frýdeckou, do Vratimova a Kunčic. V návrhu je tato trasa vedena jižním okrajem Hrabové, kde dochází k minimálnímu ohrožení stávající zástavby.“

O dvacet let později v následném územním  plánu města Ostravy z r. 2014  lze dohledat již zpřesněné informace o této výhledové stavbě v tabulkách, které mají vazbu na kapitolu 4.1.4. „Pozemní komunikace“.  

V tabulce č. 9 je uvedeno:

Č. plochy DK 57/R – Jižní tangenta III, Paskovská ul. Mostní ul.

Č. plochy DK 58/R – Jižní tangenta IV, Frýdecká – Šenovská.

Č. plochy DK 60/R – Jižní tangenta – Rozšíření Frýdecké.

Tato tabulka  v textové části ÚP obsahuje požadavky na územní hájení pozemků pro  budoucí stavby. Nejsou uvedeny  ani přibližné  termíny jejich  realizace ani další podrobnosti.

Více informací o jižní tangentě je v platném  územním plánu města Vratimova. Je tam následující text:

„Tah silnice II/478 ( Klimkovice – Polanka n. Odrou -  Nová Bělá – Hrabová – Vratimov – Šenov) je veden zastavěným územím přilehlých obcí, které je touto průjezdnou dopravou enormně zatěžováno. Proto je pro převedení této dopravy  navržena přeložka do trasy nové komunikace – Jižní tangenty – která umožní propojení tří významných tahů, přivádějících do Ostravy dopravu od jihozápadu (silnice I/58), od jihu (silnice I/56) a od východu (silnice I/11)“.  

Silnicí od jihozápadu je míněna Plzeňská, od jihu Místecká a od východu Rudná.

Význam budoucí jižní tangenty pro dopravní zátěž Paskovské ulice v Hrabové  je jasný. Těžká nákladní auta budou prostřednictvím  dopravních značek nucena využívat tuto komunikaci a Paskovská bude určena pouze pro místní provoz.

Každého napadne otázka: a kdy to bude? Napadla mě také a požádal jsem o odpověď příslušné kompetentní úřady.

Z magistrátu města Ostravy mi odpověděli takto:

„V současné době nemáme žádné informace o termínu realizace nebo přípravě stavby „Jižní tangenta III“. Vlastní územní rezerva ještě nenavrhuje konkrétní řešení této stavby, ale vymezuje koridory, v rámci kterých bude její investor prověřovat její budoucí polohu a teprve následnou změnou územního plánu může být tato stavba konkrétně fixována v území“.

Protože dopravní zátěž Hrabové souvisí i s kapacitou ulice Frýdecké, požádal jsem Útvar hlavního architekta MMO o informaci, kdy se plánuje s přestavbou této ulice. Odpověděli takto:

„V současné době nemáme žádné informace o  termínu realizace nebo přípravě stavby „Rozšíření silnice Frýdecké“.

Jelikož Jižní tangenta zasáhne i oblast Vratimova, požádal jsem i zde o informaci, kdy počítají se stavbou této komunikace. Na závěr stručného technického  popisu jižní tangenty sdělili toto:

„Informace o době výstavby nemáme k dispozici a podle zkušeností je nelze očekávat ani ze strany Ministersta dopravy, které tento záměr nezahrnulo do svých aktuálních strategických záměrů“.

A tak reálná naděje na snížení dopravní zátěže Paskovské prostřednictním Jižní tangenty je ve vzdálené budoucnosti. V té době již bude pravděpodobně prostor mezi Paskovskou a budoucí Jižní  tangentou zaplněn rodinnými domy. A zde žijící obyvatelé možná nebudou přiliš nadšeni z existence této komunikace. Pamětníci budou vyprávět svým vnukům o zdejší dřívější krajině, ke které patřily vrbiny a  Ostravice.

Ale žijeme v konzumní společnosti, která se neobejde bez husté sítě komunikací. Většina mladší generace si již neumí představit svůj život bez osobního auta a i požadovaný sortiment zboží lze do supermarketů dopravit pouze po silnicích. Nemluvě o dopravních nárocích dalších provozoven a firem v Hrabové a nejbližším okolí. Taková je realita.

14. 11. 2015.   V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma