Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Obecní kroniky a kronikáři

Obecní kroniky a kronikáři

Význam obecních kronik jako součásti našich kulturních tradic je potvrzen v zákoně  č. 132/2006 Sb. Tento zákon ukládá všem obcím vést kroniku, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

             Zápisy provádí kronikář, který je jmenován obecním zastupitelstvem.Zápis se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.  Do kroniky může za určitých podmínek nahlédnout každý občan. V opodstatněných případech lze navrhnout změnu, doplnění nebo opravu zápisu.

            Aby byl usnadněn přístup občanům ke kronikářským zápisům, přistupují  některé obce k jejich postupné digitalizaci. Zápisy lze pak číst prostřednictvím internetu. Týká se to např. Polanky n.Odrou, Metylovic , Hodslavic a celé řady dalších.

            Kronikáři jsou za svou práci patřičným způsobem honorováni. Jsou zpravidla i v redakčních radách místních časopisů a na jejich stránkách seznamují občany s významnými událostmi z minulých dob.

Uvedu několik příkladů ze sousedních obcí:

             Téměř v každém čísle Novobělského Zpravodaje najdeme článek místního kronikáře. V posledním je to rubrika „ Listujeme kronikou- stalo se před 70 lety“.

            Ve Starobělském Zpravodaji  /vychází měsíčně/  je rovněž v každém čísle příspěvek  kronikáře. Naposled to byla obsáhlá vzpomínka na MuDr. Břetislava Lyčku, starobělského rodáka, který v době Protektorátu  byl příslušníkem odbojové organizace „Jindra“ a mimo jiné v Praze v r. 1942 ošetřoval parašutisty Jozefa  Gabčíka a Jana Kubiše. V obklíčení gestapa zvolil dobrovolnou smrt. V r. 2012 byla na domku, kde vyrůstal, odhalena pamětní deska. Jeho jméno nese i náměstí v Praze-Karlíně.

            Rovněž v Proskovicích přispívá často do místního časopisu i pan kronikář. V souvislosti s blížícím se výročím konce 2. sv. války jsou to hlavně články o proskovických občanech, popravených nacisty, ale i články, přibližující současné generaci život jejich předků.

 

20.4. 2014. V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma