Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Potok Zyf, Ščučí a protipovodňová opatření v Hrabové

Potok Zyf, Ščučí a protipovodňová opatření v Hrabové

Potok Zyf, pramenící v oblasti Mitrovic a tekoucí podél  Místecké ulice směrem k Hrabůvce  měl u obyvatel Hrabové odjakživa špatnou pověst. Již to jméno.

 V hrabovské kronice se dočteme následující:

            „Roku 1593 urovnal majitel panství Ctibor Siezakovski z Pěrkova spor mezi občany hrabovskými a novobělskými. Mezi nimi odedávna byly roztržky o svádění vody z novobělských rolí a hnání na hrabovské role, čímž byly způsobeny Hrabovjanům velké škody“.

            Koryto potoka Zyf  tehdy vedlo z Mitrovic až do prostor nad rybníkem Šídlovec, kde se stáčelo doprava a končilo v Ostravici.

            Můj tchán /ročník 1904/ mi vyprávěl, že sedláci Nové Bělé měli za povinnost „tu příkopu“ čistit, což často zanedbávali a byly s tím problémy až do postavení „dálnice“, dnešní Místecké, tj. do roku cca 1938. Vznikla tak hráz, která zamezila stékání vody na níže položené hrabovské role.

            Problém potoka Zyf se opět vynořil až nyní, a to v souvislosti s budováním průmyslového areálu západně od Místecké. K odvádění povrchových vod ze střech a ze silniční kanalizace tohoto rozlehlého areálu již kapacita potoka Zyf nestačí, je totiž z velké části zatrubněn. Navíc se uvažuje z rozšiřováním průmyslové oblasti jižním směrem.

            Jediným řešením je převést část vody  tohoto potoka do Ostravice, a to přes jižní konec Hrabové.

            Výhodnou trasou se jevilo Ščučí, které má dokonce i odlehčovací kanál, zbudovaný v letech 1988- 1990 pro zcela jiné účely.

            Tolik prozatím o Zyfu.

            Zcela jiná kapitola je Ščučí a povodně, hrozící na jižním konci Hrabové. Nebezpečná není vlastní Ostravice, ta má přehradu  Šance – Řečice a břehy jsou opatřeny hrázemi.

            Nebezpečí hrozí od odlehčovacího kanálu. V případě zvýšení hladiny v Ostravici se voda zpětným vzdutím  dostává až do níže položených míst kolem Paskovské ulice. 

V blízkosti  kanálu ( Statek, Slínová ulice, okolí Kolumbovy ulice) vystupuje voda na povrch a zahrady a sklepy jsou  při větších deštích zatápěny.

            Aby se tomu  alespoň částečně zamezilo, byla v letech 2011 – 2012 vybudována Povodím Odry nákladem cca 15 mil. Kč levobřežní hráz kolem odlehčovacího kanálu od Paskovské až k Ostravici. Po hrázi vede komunikace, která je určena k údržbě (sečení trávy) v kanále. Jelikož v posledních letech nebyla žádná větší voda, nebylo možno vyzkoušet účinnost této hráze.

            A nyní opět k Zyfu: Město Ostrava, Povodí Odry a s.p. DIAMO se dohodly na stavbě, která má název „Zkapacitnění odlehčovacího kanálu Ščučí“. Podstata této velmi nákladné stavby spočívá v rozšíření kanálu a v navýšení jeho hrází. V souvislosti s tím bude nutná přestavba a zvýšení všech současných  mostků a mostů včetně toho na Paskovské ulici v blízkosti Statku. Po ukončení této stavby bude možno převést vody Zyfu do Ščučí.

             Územní řízení již bylo zahájeno, ústní jednání proběhlo 4. září 2014. Zástupce  Hrabové měl jedinou připomínku, a to požadavek, aby nový most přes Paskovskou byl opatřen chodníkem pro pěší. Kdy bude stavba zahájena, to není prozatím známo.

            Z příslušné dokumentace není zcela zřejmé, zda nová levobřežní hráz, kolaudovaná v únoru 2012, bude moci po popisované rekonstrukci plnit svou původní funkci.

            I když Hrabové ( s výjimkou areálu kolem odlehčovacího kanálu) nehrozí podle tvrzení odborníků nebezpečí povodně, přesto je tomuto tématu věnována všemi zastupitelstvy od r. 1994 mimořádná pozornost. Svědčí o tom opakované zřizování mnohačlenných protipovodňových komisí.

            Protipovodňová opatření byla i častým volebním tématem místních politických stran. Objevují se ve volebních programech jak ČSSD tak ODS v r. 2010 a opakovaně u ČSSD i v r. 2014. Je otázka, jak mohou místní politické strany ovlivnit stavby, které jsou plánovány městskými, krajskými a dokonce celostátními orgány.

            Je s podivem, že o nejdůležitějším opatření, vybudování protipovodňové hráze kolem odlehčovacího kanálu v prostoru od Paskovské po Ostravici, nebyli občané Hrabové informováni prostřednictvím Hrabovských listů. Tímto časopisem nebyly  podány ani informace o připravované rekonstrukci odlehčovacího kanálu a o záměru napojení potoka Zyf na tento kanál. Občany Hrabové tyto záležitosti z pochopitelných důvodů zajímají.

             Podle tvrzení projektantů by připravovaná rekonstrukce odlehčovacího kanálu neměla po své realizaci ovlivnit současnou hladinu spodní vody, se kterou jsou na jižním konci Hrabové dlouhodobě velké problémy.

            Doufejme, že současní projektanti jsou zkušenější a zdpovědnější ve srovnání s těmi, kteří projektovali odlehčovací kanál, uvedený do provozu v r. 1989. Tehdy též bylo slibováno zlepšení dřívějšího stavu, což se neuskutečnilo.

 

      20.9. 2014.      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma