Navigace: Vladimír Slavík > Ostatní > Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákonodárci při tvorbě tohoto zákona udělali dobře, když uložili povinnému subjektu povinnost zveřejňovat text žádosti o informace i text následné odpovědi. Tím je do jisté míry zajištěno, že dotazem občana se bude někdo seriózně zabývat a nebude poskytnuta pouze obecná a formální odpověď. Jde o způsob veřejné kontroly, která v tomto případě je určitě na místě.

Uvedu příklad: V loňském roce jsem požádal o informaci, kdo zodpovídá za bezpečnost části komunikace, vedoucí kolem Pilíků směrem k Mitrovicím.  Cesta je totiž již několik let ve velmi špatném stavu, zvláště po dešti. Jsou zde hluboké rigoly, které jsou nebezpečné jak při chůzi tak při jízdě na kole. Tato komunikace je ve vlastnictví města Ostravy a správcem je MOb Hrabová. V odpovědi jsem se dozvěděl, že „uvedená komunikace je pouze účelovou komunikací a pohyb po ní je na vlastní riziko“. Ani můj dotaz ani odpověď nebyly zveřejněny na webu Hrabové.  Přitom zveřejnění by mělo několikerý význam: občané Hrabové by byli upozorněni na možné nebezpečí a především někteří vnímaví občané by začali přemítat, jestli je možné, že pohyb na obecních komunikací je „na vlastní nebezpečí“. Vždyť o obecní majetek se musí obec starat „s péči řádného hospodáře“ a základní údržba by měla být poskytnuta i těmto odlehlejším komunikacím. Kromě toho je tato cesta opatřena i místní tabulí „K Pilíkům“ a je součástí vlastivědných stezek Ostravy.

Možná, že u vědomí zveřejnění informace by i stanovisko městského obvodu vyznělo jinak a možná dokonce, že tato komunikace by již byla opravena. Vždyť by stačilo tam poslat příslušné pracovníky, zajišťující tyto práce, s krumpáčem a lopatou a vyrovnat terén tak, aby byl schůdný.

Další příklad: počátkem února letošního roku jsem zaslal městskému obvodu následující dotaz: „V zákoně č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, je v § 3 uvedenu, že zápis do kroniky se provádí nejméně jednou za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.

Má otázka zněla:  Jakým způsobem o obsahu zápisu se rozhoduje v Hrabové? Usnesením zastupitelstva nebo jinak? V usneseních zastupitelstva jsem se s tím doposud nesetkal.

Na svůj dotaz jsem obdržel následující odpověď: O obsahu zápisu rozhoduje komise letopisecká.

Opět ani text dotazu ani text odpovědi nebyl na webových stránkách v rozporu se zákonem 106/1999 Sb. zveřejněn.

Kdyby se tak stalo, opět přemýšliví občané by začali uvažovat: Může letopisecká komise rozhodovat za obec? Vždyť pojem „obec“ se obvykle ztotožňuje s pojmem „samospráva“, kterou reprezentuje zastupitelstvo. Ještě by bylo možno připustit, že zastupitelstvo pověří touto činností radu. Ale pouhá komise je pouze orgánem, který má za povinnost sepsat významné události, ale pro schválení konečného zápisu není určitě kompetentní. Přitom jsou známy v minulosti Hrabové případy, že nesouhlas občana se zápisem vedl k dodatečným změnám v textu a jednou dokonce k soudnímu sporu.

Opět i zde, u vědomí, že tyto materiály budou zveřejněny, by pan tajemník možná upozornil starostu na tento problém.

A tak stejně jako loni je i letos porušován v Hrabové zákon. Texty žádostí o informace a poskytnuté odpovědí nejsou zveřejňovány.  Mlčí k tomu kontrolní výbor, rada i starosta.  Přitom představitelé samosprávy by měli být při dodržování zákonnosti příkladem.

                        1. 3. 2015 V. S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma