Navigace: Vladimír Slavík > Pamětní kniha obce Hrabová II > Pamětní kniha obce Hrabová II - pokračování č. 1

Pamětní kniha obce Hrabová II - pokračování č. 1

 

Obci nebyly berním úřadem poukázány obecní přirážky ani za měsíc leden ani za únor a berní správa naproti tomu vykazovala, že obec jí dluží  19.191 Kč, jelikož obci v r. 1936 a 1937 byly vyplaceny přirážky o tuto částku vyšší, nežli obci náležely.

 Stalo se to tím, že obci byly vyplaceny přirážky dle rozpočtu, ale někteří poplatníci svým povinnostem daňovým nedostáli. Úbytek daňový byl pak odepsán obci. Jelikož obec nemohla však bez jakýchkoliv  prostředků finančních řádně svou funkci vykonávati, žádala obecní rada, aby přeplatky byly obci sráženy měsíčně jen po menších částkách. Ani v březnu nebyly však obci žádné srážky poukázány. Finanční kalamitě učiněn byl náhodou konec nepředvídaným poukazem obci částkou 24.000 Kč, takže obci po srážce výše uvedeného dluhu a se zadrženými příděly za měsíc leden až březen bylo vyplaceno 15.011 Kč.  V prosinci byli poplatníci, kteří svým daňovým povinnostem nedostali, předvoláni k obecnímu úřadu , kdež úředníkem berní správy byly na nich nedoplatky  vymáhány.

18.2. Přímý směr cesty z Hrabové do Vratimova byl změněn oklikou na nový vítkovický jez. Rozšířením cesty a prodloužením jejím rozšířila se její výměra o 2.261 m/2. Rolníku Fr. Ličkovi  z č. 30 bylo zaplaceno za 913 m/2 2.739 Kč, rolníku Jos. Břenkovi z č. 144 za 1.348 m/2 2.000 Kč.

18.2. Místecká spořitelna podala žalobu na obec, jejikož byla přinucena okresním úřadem  zaplatit obci 14.404 Kč parcelačních poplatků. Kronika byla dle nařízení okresního školního výboru předložena k revizi. Revidována byla okresním školním výborem s datem 20. července 1938.

12.3. Uspořádána byla sbírka dům od domu pro výbor 5. Masarykova dne zahraničí. Obecní rada se usnesla ustaviti výbor pro postavení pomníku presidenta Osvoboditele na základě došlých nabídek. Obecní zastupitelstvo tento návrh dne 13. 3. zamítlo.

2.4. Na rozšířené části nového hřbitova bylo při severní straně určeno místo pro uložení uren s popelem zemřelých a  v krematoriu zpopelněných. Jedno místo o rozměrech 123x260 cm je za 100 Kč na dobu 20 roků Za každou další urnu na témže místě uloženou platí se znovu poplatek 100 Kč.

13.4. Na základě přípisu zemského a okresního úřadu usnesla se obecní rada na následujícím investičním plánu: pro rok 1938 zříditi nádrž s vodou na hašení ohně na Žižkově za 8.000 Kč, pro rok 1939 na regulaci řeky Ostravice a potola Ščučí 50.000 Kč a na výzbroj pro CPO 20.000 Kč. Pro neutěšené politické poměry koncem roku 1938 nebylo toto usnesení provedeno a jen na výzbroj CPO  bylo věnováno 16.000 Kč. Pro rok 1940 stavba školy s tělocvičnou za 1,000.000 Kč, pro rok 1941 přestavba staré školy na byty za 60.000 Kč.

7.5. Na nejnovější části hřbitova postaven byl první pomník pro uschování uren rodiny  Kolichovy. První urna byla uložena s pozůstatky Františky Klichové. Pomník byl vypracován v dílně Bohumila Olšanského v Hrabové. (Následuje fotografie pomníku).

Před volbami byly uspořádány 2 schůze všech politických stran za účelem ustavení jednotné kandidátní listiny pro volbu do obecního zastupitelstva. Jelikož strana lidová se těchto schůzí nezúčastnila, svolána byla třetí schůze, ale dohody docíleno nebylo, jelikož všechny strany žádaly větší počet mandátů na úkor strany sociálně demokratické, která byla doposud zastoupena 14 mandáty.

29.5. Byly konány obecní volby. Kandidátních listin bylo podáno 7.  Komunistické strany, Národního sjednocení, Čsl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské, Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu a Domoviny domkářů a malorolníků, Čsl.strany národně socialistické, Čsl. sociálně demokratické strany dělnické Čsl strany lidové. Jednání mezi stranami o jednotnou kandidátku, aby volby nemusely býti vůbec konány, ztroskotalo, jelikož nebylo možno se dohodnout na počtu mandátů jednotlivých stran. Bylo voleno na dvou místech: ve staré a v nové škole. Ve volebních seznamech bylo zapsáno 1.722 voličů. Odevzdáno bylo 1.609 hlasů, z toho 13 neplatných. Jednotlivé strany obdržely: Komunistická 3 mandáty, Národní socialistická 7 mandátů, sociálně demokratická 12 mandátů, Národní sjednocení 0 mandátů, Živnostníci 2 mandáty, Republikáni 2 mandáty, Lidovci 4 mandáty.

Byli zvoleni: 1. Sobek Ludvík, šofér č. 69, 2. Hanzelka František, domkář č. 200, 3. Šostý František, stolař č. 286,  4.Machýček Fantišek, cementář č. 340,  5.Hlísník Ludvík, stolář č. 225, 6. Adámek Antonín, rolník č. 43, 7. Černý Ludvík, rolník č. 199, 8. Vavruška František, dozorce č. 364, 9. Gerolt Ludvík, mistr č. 66, 10. Závada Karel, soustružník č. 232, 11. Laník Bohumil, strojní zámečník, 12. Závada Jan, soustružník č. 75, 13. Kuča František, úředník č. 29, 14. Blahut Štěpán, železniční zřízenec č. 273, 15. Janša Štěpán, vzorkář č. 249, 16. Černík Inocenc, železniční zřízenec VŽ č. 260, 17. Seidel Aslbert, dozorce č. 183, 18. Nováček Petr, topič č. 366, 19. Opěla Vladimír, skladník č. 125, 20. Balušek Karel, hutník č. 133, 21. Vašíček Karel, montér č. 327, 22. Olšanský Jan, úředník č. 134, 23. Chrobák Ferdinand, kontrolor č. 371, 24. Balušek Karel, slevač č. 286, 25. Budín Antonín, strojník č. 261, 26. Malucha Karel, domkář č. 53,  27. Janša Jan, domkář č. 120, 28. Nováček Emil, rolník č. 13, 29. Olšanský Valentin, kovář č. 319, 30. Štěrba Antonín, domkář č. 186.

Při volbách byla provedena sbírka pro fond na obranu státu. Uzavřené pokladničky stály na stole vedle uren. Sbírka vynesla 410 Kč.

Starostou zvolen byl dřívější starosta Balušek Karel, hutník, 1. náměstkem Vavruška František, 2. náměstkem Nováček Emil, členové rady Seidel Albert, Malucha Karel, Chrobák Ferdinand, Hanzelka František, Adámek Antonín, Machýček František a Gerold Ludvík. K volbě spojily se strany ve ve 2. skupinách: 1. skupina:  soc.dem., nár. soc., komunisté s 22 mandáty. 2. skupina: lidová a živnostníci s 8 mandáty.

29.7. Strhla se prudká bouře s průtrží mračen při níž sjel blesk do kostelní věže  a porouchal ji.             I hlavní vedení elektrického proudu v obci bylo poškozeno. Bouře trvala od 2. hod. odpol. až do druhého dne ráno a na silnici u Paskova byl bleskem zasažen a zabit dělník jedoucí do práce.

12-16.8. Pršelo silně a přišla velká voda.

21.8. Strhla se silná bouře s průtrží mračen . Silný vítr polámal mnoho stromů. Pršelo stále po 4 dny a Ostravice i Ščučí se rozvodnilo, na polích stála voda.

12.10. Po zabrání Opavska a Hlučínska Německem byli přiděleni na zdejší stanici četnickou z evakuovaných stanic: četnický praporčík Ladislav Doskočil z Hrabyně kde byl velitelem, štábní strážmistr Frantiček Šilhavý z Neplachovic, štábní strážmistr Frant. Krček z Vávrovic a štábní strážmistr Jaroslav Krbáč z Klokočova.

        (následují 3 fotografie zatopených pozemků po bouřce 21.8.)

28.10. Chlapci udělali si ohýnek od něhož zapálil se stoh slámy rolníka Frant. Ličky č. 38. Sláma byla hasiči rozmetána a oheň uhašen. Shořelo a skazilo se několik fůr slámy.

1.11. Četnický praporčík Lad. Doskočil byl přeložen ze zdejší stanice do Strážnice a štábní strážmistr  Šilhavý do Domažlic. Praporčík Ant. Marek přidělen byl zdejší stanici z evakuované stanice z Hlučína a strážmistr Emil Figura z Karviné.

10.11. Událo se automobilové neštěstí. Novou silnicí za vesnici Bílou v Beskydech sjelo ze stráně těžce naložené auto Boh. Olšanského, cementáře z Hrabové. Auto se silně poškodilo, dělník Oldřich Piskoř, rolnický syn z Hrabové č. 34 byl těžce zraněn a dělník Karel Miketa byl zraněn lehce.

12.11. Když se o smrti Oldřicha Piskoře dozvěděla jeho matka, Marie Piskořová, ranila ji mrtvice. Společný pohřeb obou se konal 13.11.  za velké účasti občanstva.

18.11. Obecní radou byla přijata žádost Vlad. Franka z Mariánských Hor, aby se obec postarala o  kinematografickou koncesi a on byl ustanoven dílovedoucím. Za tímto účelem byla vyslány deputace k zemskému úřadu do Brna, kde jí bylo příznivé vyřízení žádosti přislíbeno, jestli obec vyhoví všem požadavkům.

27.11. Obecní zastupitelstvo schválilo usnesení obecní rady o podání žádosti o udělení kinematografické koncese a zvolilo 3 členný kinoodbor: Ant. Adámek, Frant. Vavruška, Frant. Machýček. Obecní radou byl tento obdor rozšířen o obecního pokladníka Bohumila Laníka.

30.11. Novým prezidentem naší republiky byl zvolen dr. Emil Hácha, dříve prezident nejvyššího soudu.

9.12. Vítkovické závody zakoupily pozemky při okresní silnici  mezi Hrabovou a samotou Adámkovou č. 54, které patřily rolníku Aloisu Hranickému č. 48 za 310.000 Kč. Z toho daroval Alois Hranický hasičskému sboru 10.000 Kč  a na postavení nového kostela římskokatolického 40.000 Kč.

15.12. Marie Černá rozparcelovala rybníček Řešítko a prodávala 1 m/2 za 15 až 20 Kč.

20.12. Politická organizace komunistická byla rozpoštěna a majetek její byl zabaven dle výnosu okresního úřadu ze dne 29.12. 1938. Po obci byly o tom vyvěšeny vyhlášky.

31.12. V noci ze dne 30. na 31. 12. přepadli neznámí pachatelé prodavače benzínových pump nedaleko hranice hrabúvecké, svázali ho, strčili mu roubík do úst a uloupili mu pokladní hotovost 15.000 Kč. Vysvětlení tohoto případu (fingované přepadení) bylo uveřejněno v příloze Denní noviny ze dne 19.11. 1939.

V prosinci byla vyložena becní kronika na obecním úřadě po 14 dní občanstvu k nahlédnutí, případně podání oprav nebo doplňků. Nebylo podáno ničeho.

  Kulturní a zábavné podniky v průběhu roku 1939.

9.1. Divadelní hru „Na Waldštejnské šachtě“ od Lad. Stroupežnického sehrála Těl. Jednota Sokol z Paskova v sále hostince „U lípy“ ve prospěch Rodičovského sdružení. Čistý výnos činil 380 Kč. Občanský ples uspořádala pol.org. nár.soc. „U lípy“. Ostatkovou zábavu uspořádala skupina kovodělníků „U Mištů“. Ostatkovou zábavu uspořádali pořadatelé v hostinci G. Vlčka. Masopustní dozvuky  uspořádaly dorostenky TJ  Sokol „U lípy“. Čistý výtěžek byl darován ve prospěch zájezdu na župní a X. všesokolský slet.

2.3. Veřejnou přednášku na téma  Události v zemědělství, Zvukový filmový  týdeník, Zemědělství základem blahobytu státu (zvukový film o 3 dílech),  Veselohra – uspořádala místní skupina Sdružení malorolníků, domkařů a držitelů pozemků „Zeměproduktiva“ v hostinci „Ulípy“.

20.3. Veřejnou schůzi lidu s přednáškou o hospodářských a politických událostech domácích i zahraničních (referent poslanec Boh. Šída)  uspořádala místní organizace strany soc. demokratické.

24.3. Veřejnou přednášku na téma „Boj o severní pól“ (ref. Boh. Čurda- Lipovský) uspořádala místní odbočka Unie svob. Myslitelů „U lípy“.

27.3. Operetu „Zelená krev na záletech“ sehrála DTJ ve prospěch Rodičovského sdružení „U lípy“. Čistý výnos činil 480 Kč.

9.4. a 18.4. hrála loutková představení pro děti DTJ v sále hostince G. Vlčka.

10.4. Tělocvičnou akademii dorostu a žačstva uspořádala Těl. Jednota Sokol „U lípy“.

17.4. Pomlázkovou zábavu uspořádala Těl. Jednota Sokol „U lípy“.

1.5. Mistrovský zápas v házené uspořádala DTJ Hrabová s DTJ Stará Ves na hříšti DTJ u vítkovického vodovodu. Div. Hru „Matka“ od K. Čapka sehrála DTJ v hostinci u G. Vlčka.

8.5. Svátek matek uspořádala Ochrana matek a kojenců v zahradě hostince „U lípy“. Průvod vyšel ode dvora. O zábavu na vyletišti postaraly se školní a tělovýchovné spolky. Slavnost byla zakončena lidovou veselicí.

15.5. Družstevní schůzi venkovského lidu uspořádala Říšská jednota republikánského dorostu čes. venkova v hostinci Boh. Chlupatého s následujícm programem: 1. Zahájení, 2. Společný poslech rozhlasových projevů představitelů zemědělského družstevnictví ing. Ferd. Kindery, Fr. Wenzla a J. Ursiniho. 3. Přednáška ředitele Patáka o účelu a významu zemědělských družstevních organizací v našem kraji. 4. Spolupráce mládeže v praktickém prohloubení družstevní myšlenky. 5. Závěr.

15.5. Pohotovostní schůzi v rámci celpstátní akce uspořádala pol. org. nár. soc. „U lípy“. Výzvy k přistoupení k této organizaci byly roznášeny po obci. Přirůstek členstva byl značný.

24.5. Veřejnou voličskou schůzi uspořádala pol.org. komunistická „U lípy“. Na pořadu byla přednáška na téma „Hospodářská a politická situace u nás a v zahraničí“ a“ Stanovisko naše k obecním volbám“. Přednášel poslanec Kliment.

26.5. veřejnou schůzi voličskou uspořádala pol.org.nár.soc. „U lípy“. Referoval tajemník strany Remeš a Jarmila Uhlířová z Mor. Ostravy.

27.5. Veřejnou schůzi voličskou uspořádala pol.org. soc.dem. v hostinci „U lípy“. Na pořadu byla přednáška poslance Langra z Mor. Ostravy na téma „O nejnovějších událostech politických u nás a v zajraničí“ a „O významu voleb“.

28.5. Oslavu narozenin dr. Edvarda Beneše uspořádala Místní osvětová komise pod protektorátem obecního zastupitelstva „U lípy“. Program: 1. Zahájení, 2. Sbor Sláva Tobě (sbor DTJ), 3. Slavnostní projev  tajemníka J. Bradáče, 4. Námořníci (tělocvičné číslo DTJ), 5. Sborová recitace (DTJ), 6. Československá beseda (dorostenky Sokola v národních krojích), 7. Slavnostní slib (žačstvo 5. tř. obecné školy), 8. Státní hymna.

4.6. Taneční zábavu s kácením máje uspořádali zaměstnanci firmy Boh. Olšanského v hostinci G. Vlčka. Čistý výnos byl věnován fondu na obnovu státu.

19.6. Veřejné cvičení uspořádala DTJ v lesíku u vítkovického vodovodu.

3.7. až 7.7. X. všesokolského sletu v Praze se zúčastnilo z Hrabové 23 dorostu a 56 členů.

5.7. Husovu oslavu uspořádala náboženská obec církve československé s následujícím pořadem: 1. Sraz všech účastníků v 19. hod. u hostince Fridolína Vašíčka, 2. Odchod s hudbou k pomníku Husovu, kdež byla přednesena báseň „Kdož jste boží bojovníci“, 3. Odchod na hříště u vítkovického vodovodu, kdež u zapálené hranice přednášel p. Remeš z Mor. Ostravy, 4. Státní hymny.

17.7. Výlet uspořádal sbor dobrovolných hasičů v lesíku u vítkovického vodovodu. Průvodu od horního konce zúčastnilo se mnoho bratrů i z okolních sborů. Vpředu byla nesena státní vlajka, pak následovaly řady děvčat v národních krojích, za nimiž pochodovaly čety hasičů v krojích. Pak následovaly motorové stříkačky a za nimi stříkačky 4 kolové tažené koňmi. Po příchodu na výletiště byla po zahrání státních hymen vztyčena vlajka. Při výletě byly uspořádány závody motorových stříkaček sbory: Vratimov horní, Stará Ves, Krmelín, Nová Bělá a Hrabová – a závody ručních stříkaček sbory: Hrabůvka, Paskov, Proskovice, Stará Bělá a Hrabová.Za nejlepší obsluhu  agregátů obdržel diplom sbor krmelínský, za nejlepší obsluhu ručních strojů obdržel diplom sbor hrabovský.

31.7. Veřejné cvičení uspořádala Jednota čsl. Orla.

7.8. Slavnost spojenou s rozvinutím spolkového praporu uspořádala pol.org. nár.soc. v zahradě hostince „U lípy“ u příležitosti 20 let samostatného státu republiky československé.  Průvod vyšel od velkostatku  Al. Ličky. Zúčastnilo se ho kromě členstva v občanském sboru 41 členů v národních krojích, 48 mládeže v krojích. V čele průvodu byla nesena státní vlajka, pak 2 prapory a vlajka mládeže. Na výletišti zahájil slavnost Karel Závada a slavnostní projev přednesl tajemník Václav Kadlec z Mor. Ostravy. Pak zatančilo 32 členů v národních krojích slezskou besedu. Po vyčerpání programu byla uspořádána lidová veselice. Čistý výnos této slavnosti byl věnován fondu na obranu státu.

         (Následují 2 fotografie „Rozvinutí spolkového praporu čs. Strany nár.soc.)

14.8. Dožínkovou slavnost uspořádala OJRD (Okresní jednota republikánského dorostu) s místní jednotou v zahradě hostince „U lípy“ na oslavu 20 let republiky a 90 let od zrušení roboty. Pořad: 1. Průvod od velkostatku Al. Lyčky. 2. Vztyčení státní vlajky. 3. Scény Zrušení robory a Slib republice. 4. Projev prof. Zbavitele z Opavy. 5. Taneční zábava. Čistý zisk věnován Fondu pro obranu státu.

21.8. Veřejné cvičení uspořádala TJ Sokol. Dětské radovánky uspořádalo Rodičovské sdružení v zahradě „U lípy“. Průvod s hudbou vyšel ode dvora. Na hřišti předvedly děti čísla zpěvní, recitační, tělocvičná a tanečky na národní písně. Všechny děti byly poděleny uzenkami a sodovkou.Večer bylo v zábavě pokračováno při hudbě v sále. Čistý výnos radovánek činil 1763 Kč.

14.9. Projektovaný vzpomínkový večer na úmrtí prezidenta Osvoboditele se nekonal pro úřední zákaz veškerých schůzí.

18.9. Vinobraní uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v hostinci u G. Vlčka.

26.9. Vinobraní uspořádal ve svém hostinci  Fridolín Vašíček. V přestávkách mezi tancem předvedl ukázky moderních tanců taneční mistr Jos. Bača z Frenštátu. Čistý výnos byl věnován chudobné školní mládeži.

20.11. Kateřinskou zábavu uspořádala TJ Sokol a DTJ u Vlčků.

26.9. Po vstupu ústředí pol. strany nár.soc. do nově se tvořící Národní jednoty likvidovala místní organizace nár.soc. v Hrabové. Usnesla se hromadně do Národní jednoty nevstupovat. Hotové jmění bylo darováno členům, kteří konali za mobilisace vojenskou službu.

4.12. Div. hru „Právo na hřích“ od Viléma Vernera sehrála  ochotnická skupina z Paskova  za řízení učitele Karla  Settenreicha v hostinci „U lípy. Čistý výtěžek 670 Kč byl věnován Rodičovskému sdružení.

4.12. Konala se schůze rozpuštěných pol. stran v hostinci u Boh. Chlupatého. Do nově se tvořící Národní jednoty vstoupilo členstvo strany agrární, lidové, živnostenské a nár.demokratické. Členové strany soc.dem. vstoupili do Národní strany práce.

6.12. Divadlo slezských měst hrálo denně v hostinci „U lípy“ . Celkem bylo sehráno 18 divadelních her s různými lákavými názvy.

11.12. Mikulášskou zábavu uspořádala TJ Sokol „U lípy“.

25.12. Tělocvičnou akademii uspořádala DTJ v hostinci „U Vlčků“.

26.12. Div. hru „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“ sehrála TJ Sokol „U lípy“. Pro děti bylo hráno odpoledne, pro dospělé večer.

31.12. Sylvestrovskou zábavu uspořádali hasiči v hostinci G. Vlčka.

31.12. Sylvestrovskou zábavu uspořádal ČAFK (český atletický fotbalový klub) „U lípy“.

Škola.

12.3. Místní školní rada žádala obec o přidělení pozemku pro žákovskou zahradu, kterou jest škola povinna zříditi dle zákona. Žádala pozemek vedle nové školy při cestě ke hřbitovu v rozloze 6 arů. Obecní zastupitelstvo přidělilo tento pozemek škole.

1.4. Učitelka Marie Neuwirtová odešla na dovolenou a na její místo byl ustanoven uč. Zdeněk Rára rodem z Příbora, jenž dříve působil v Mor. Ostravě.

19.5. Zemřela uč. Marie Neuwirtová a pochována byla ve Staré Vsi.

12.7. Okresní úřad ve Frýdku oznámil, že újezd měšťanské školy ve Vratimově jest utvořen a Hrabová jest k němu přidělena.

1.9. Řídící učitel Rud. Bařina odešel do trvalé vyslužby do Radvanic. Správu školy vedl uč. Jos. Vašíček až do 10.12. 1938. Uč. Alois Pobořil byl přeložen ze zdejší školy do Staré Vsi. Uč. Cyril Nováček  byl propuštěn pro nedostatek učitelských míst a byl pak bez zaměstnání.

Nově na této škole byli ustanoveni: uč. Božena Dušková-Vavrošová, rodem z M.O. Vitkovic, jež dříve působila ve Staré Vsi, pak uč. Jan Přibyl, rodem z Mor. Krumlova, jenž dříve působil v M. O. Vítkovicích a uč. Oldřich Dlouhý, rodem ze Staré Vsi, jenž dříve působil v M. Ostravě.

15.9. Rodičovskésdružení zakoupilo promítací přístroj značky Kodaskope EE za 3.000 Kč, který věnovalo škole. Bylo zakoupeno i promítací plátno s perličkovým povrchem za 600 Kč. Přístroj i plátno bylo velmi výhodně zakoupeno u firmy J. Navrátil, drogisty v Příboře. Místní osvětová komise darovala na tento přístroj 300 Kč.

30.11. Obecní úřad městyse Vratimova oznámil, že újezd  měšťanské školy vratimovské nestoupí v platnost, protože obec Hrabová odmítá platiti za žáky ze Závodí měšťanskou školu navštěvující  dle starého ujednání, tj. 100 Kč ročně za jednoho žáka.

1.12. Byla uspořádána ošacovací akce pro evakuované a zároveň pro místní nemajetné děti. Za tím účelem byla uspořádána po obci sbírka. K níž přispěli: Rodičovské sdružení 500 Kč, obecní rada 1000 Kč, místní školní rada 300 Kč, TJ Sokol 300 Kč, ČSL Orel 150 Kč, DTJ 100 Kč, Ochrana matek 100 Kč. Poděleno bylo celkem 65 dětí. Okresní jednotě mládeže v Mor. Ostravě  bylo odevzdáno 26 šatů, 10 košil a 10 zástěr.

10.12. Za změněných poměrů byl přidělen zdejší škole řídící učitel Emanuel Machuta, rodem z Příbramska, jenž dříve působil v Petřkovicích na Hlučínsku.

Zemědělství.

25.11. Vyhlášena byla nařízení o tlumení slinvky a kulhavky.

18.12. Objevil se první případ slinivky na Ostravsku a to v Nové Vsi.Byla vyhlášena nařízení o povinném očkování vepřového bravu. Slintavka a kulhavka objevila se v Hrabové v červnu na statku Vítězslava Lyčky č.54, kdež náhle onemocněl všechen dobytek.  Jedna kráva uhynula . Další onemocnění nastalo ve mlýně, potom v červenci a srpnu v dalších 4 hospodářstvích a na velkostatku. Uhynulo dalších 5 kusů, vesměs dojné krávy. Lehčí formou onemocněl postupně až do měsíce října všechen hovězí dobytek. Chovatelé dbali zdravotních opatření i léčby. Pokut nebylo.

Úroda polních plodin byla poměrně po ha zemčat ranních 140q, pozdních ledvin žlutých 150q, jiných méně hodnotných druhů 150 – 240q. Zrna pšenice ozimné 22q, rži 18-25q, ječmene (ušlechtilý hanácký) 25-30q. Ceny na trhu: zemáky ranní 40-100 Kč (průměr 70 Kč), pozdní ledvinky 35-40Kč, jiné 26-30 Kč za 100 kg. Obilní monopol: Přejímací cena průměrně podle jakosti zdejší  pšenice polosklovité 157 Kč, réž 134 Kč, ječmen 134 Kč, oves 115 Kč s dovozem do skladiště neb  mlýna.

 Ceny dobytka za jeden kg byly velmi měnivé. Tele 4-8 Kč, sele 8-15 Kč, býci 25 Kč, krávy na chov 5-6 Kč, na maso 2,5-3,5 Kč. Váha dobytka: telata 40-80 kg, mladí býci 400-600 kg, krávy 400-700 kg, jalovice 400-550 kg, selata 5-12 kg. Vepři na maso 80-300 kg při ceně 4-8 Kč. Z nemoci podezřelé 2 kč za kilogram. Na podzim řádila nemoc těšínská a červenka.

Dojivost krav činila 18-28 hl ročně mimo údobí slinivky a kulhavky, takže roční průměr činil 16 hl. Za mléko platili domácí spotřebitelé u chovatele dobytka 1.20 – 1.40 Kč, překupníci 1 Kč, v listopadu a prosinci 1.20 Kč za litr. Překupníci prodávali v obvodu Velké Ostravy 1 litr za 1.50 1.80 Kč.

Ceny hnojiv činily: 100 kg kusového vápna 22Kč, odpadového vápna 9 Kč ve vápence, s dovozem autem  na pole 12 Kč. Kiloprocento kyseliny fosforečné ve strusce  2.40 Kč, u superfosfátu 4 Kč, drasla 2.40Kč (kainit, draselnatá sůl), dusíku neokysl. 6-7 Kč,okyslič. 8.78 Kč.

Ceny potřeb: Nový vůz selský 1.500- 3.000 Kč, žací stroje travní komb. 4.000 Kč, vyorávač zemáků 2.000 kč, secí stroje  1.800-3.400 Kč, pluh 860 Kč, brány 400 Kč, pumpa Raketa 650-1.250 Kč, vidly na hnůj 10 Kč, lopata 6-12 Kč, podkova 8-10 Kč, pytle na obilí 3-8 Kč.

Za pořezání klád na desky od  1 m/3  60-80 Kč, 1 pár latníků 8 Kč, provaz 3 m – 8 Kč, 4m- 10 Kč, žerď v lese 1 Kč, cihla 0.26 Kč, pálené tašky s dovozem 0,7-0,8 Kč za kus.

Platy: Pacholek měsíčně 150-200 Kč s celým zaopatřením a sociálním pojištěním, děvečka 100-150 Kč, nádeníci ženy 10-12 Kč denně  a 2x jídlo ( v 10 a 16 hod., někde i oběd). Pracuje se od 7 do 12. hod. a od 13. do  19. hod. (Na podzim do soumraku). Dospělí muži, příslušníci zemědělských rodin, svobodní, dostávají pouze kapesné 10-20 Kč týdně. Za den práce na poli s potahem a příslušným nářadím platilo se 80-100 Kč.

Výsev  trierovaného a mořeného osiva při vzdálenosti řádků 12 cm spotřebovalo se na 1 ha 150-175 kg dle druhu, jinak 175-200 kg.

Následkem  rozbahnění půdy v měsíci srpnu a září a pozdějšího sucha ztvrdly oračky, v době setí nastala mobilizace, koně odvedeny (sedlákům zůstalo po jednom), a úprava oraček k setí vyžadovala 3x více práce jako orba sama. Adámkův traktor drtil tvrdou zem od noci do noci tam, kde toho bylo nejvíc třeba. Celkem bylo zaseto špatně a pozdě, celý prosinec trvaly holé mrazy, a je tedy velmi malá naděje na dobrou úrodu.

Vodní  družstvo II. snažilo se přiměti obecní  zastupitelstvo k obnovení žádosti u zemského úřadu o regulování potoka Ščučí (žádost byla obnovena koncem ledna 1939).

Živnosti nové a složené.

23.11. 1937: Jindřich Míček č.222 ohlásil obchod  hovězím a vepřovým dobytkem na trzích.

22.10. 1937: Firma Baťa ohlásila Josefa Svačinu zodpovědným náměstkem při provozování koncesované živnosti pedikurské v domě č. 355 místo Bedřicha Fryče.

30.11. 1937: Frant. Břenek otevřel obchod se smíšeným zbožím v domě č. 131 po Al. Svobodové.

31.1. 1939: Anna Mikolajková č. 16 ohlásila nepravidelnou dopravu nákladů pro okolní okresy až po Povážskou Bystrici.

3.2. Břetisla Černý č. 188 ohlásil živnost řeznickou a uzenářskou  a řeznictví v č.p. 69.

10.2 Matěj Komárek ohlásil pobočný závod řeznicko-uzenářský (budka) na horním konci obce.

16.3. Oskar Becher přeložil koncesi zubotechnickou z Hrabové č.280 do Hrabůvky.

11.4. Marie Nosková č. 42 ohlásila pekařství po zemřelém manželu Arnoštu Noskovi právem vdovským se zodpovědným zástupcem Josefem  Skořupou.

12.4. Božena Rašková č. 91 ohlásila dámské krejčovství.

10.5. Antonín Němec č. 371 ohlásil trhovectví (prodej zeleniny, ovoce, hosp. plodin, galanterního zboží atd.).

19.5. Jaroslava Vašíčková roz. Budínová č. 261 ohlásila dámské krejčovství.

2.6. Ludmila Holaňová roz. Sobotová č. 141 ohlásila holičství a kadeřnictví.

9.6. Rudolf Timuňák č. 143 ohlásil živnost holičskou a kadeřnickou.

24.6. Frant. Šíma, závodí č. 280 ohlásil živnost stolařskou.

10.8. Josef Kašpárek č. 214 ohlásil trhovectví.

2.9. Anna Mikotová č. 401 ohlásila komisionářský obchod s dřívím, uhlím a stavebninami.

10.11. Vilém Piskoř č. 10 ohlásil obchod se smíšeným zbožím.

17.12. Vladimír Sedlář č.177 ohlásil trhovectví.

Stavební ruch.

Novostavby: Čís. 411 – Kožušník Emil a Emilie, č. 412 – Vitoslavský Ladislav a Marie, č. 413 – Pajorek Bohumil a Antonie, č. 414 – Lička Viktor a Jaroslava, č. 415 – Fajfka Vilém a Anna, č. 416 – Sládek Anonín a Alžběta, č. 3 – Běnáš Alois a Ludmila.

Olšanský Bohumil č. 160 přestavěl kůlnu na skladiště a garáž. Mikolajek Leopold č. 16 přistavěl novou garáž.

Jiné projektované a povolené novostavby nebyly postaveny pro mobilizaci.

 

                     Výstavu české knihy a obecní kroniky, konanou Národním souručenstvím v nové škole 24.12 a 25.12. navštívil náš zvláště milý host, profesor a spisovatel dr. Vojtěch Martínek z Hrabůvky. Jeho spisy čteny jsou z naší obecní knihovny s obzvláštní zálibou a jeho návštěva je nám velmi milou a cennou. Dále nás navštívili krajský důvěrník N.S. pan Štěpán a ředitel hospodářské školy v Zábřehu pan Tichopád.

Komentář Hrabovských novin z 2.8. 2015:

Tím končí 1. pokračování Pamětní knihy II Hrabové (str. 23 až 49), sepsané kronikářem panem Zdeňkem Olivou.

Od popsaných událostí uběhlo 77 let a z dospělých pamětníků již asi nikdo nežije.

V úvodu této kapitoly mě zaujal popisovaný „fígl“ finačního úřadu. Nedoplatky daní místních občanů byly odečteny z finanční dotace, kterou dostávala obec od státu. Obec pak pomáhala státu tyto daně vybírat. Možná dobrý nápad i pro současného ministra finací.

Ve volbách r. 1938 s převahou zvítězila soc. dem. strana se starostou Karlem Baluškem.

Překvapující je bohatá kulturní, sportovní a jiná činnost místních spolků, především TJ Sokol a DTJ. Na rozdíl od okolních obcí překvapuje nízká aktivita  sportovní organizace lidové stany „Orel“, který neměl v Hrabové ani své sportoviště.

 Pro popisované  akce byl především vyhledáván hostinec „U lípy“ a blízký lesík u vítkovického vodovodu.

U výčtu nových živností stojí za povšimnití, kolik místních občanů hledalo obživu v těchto aktivitách. Výnosnost těchto živností, s ohledem na sociální složení a počet místních obyvatel,  nebyla asi moc veliká.

                     2.8. 2015.   V.S.

 

 

 

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma