Navigace: Vladimír Slavík > Pamětní kniha obce Hrabová II > Pamětní kniha obce Hrabová II - pokračování č. 4

Pamětní kniha obce Hrabová II - pokračování č. 4

Různé.

6. 1. 1942.  Započato bylo se stavbou pomocného dřevěného mostu přes řeku Ostravici u nového jezu náležíjícímu Vítkovickým železárnám.

20.1. Nákladní auta počala dovážeti materiál pro stavbu železného mostu přes řeku Ostravci.

31.3. Železná konstrukce mostu byla dohotovena. Zbývá ještě zříditi jízdní dráhu a chodník.

10.10. Nový most přes Ostravici byl slavnostně otevřen. Otevření provedl vrchní starosta Mor. Ostravy Emil Beyer. V září 1942 byla řeka Ostravice téměř vyschlá, takže Vítkovické železárny musely vodu nad jezem shromážděnou pumpovati motorem do strouhy.

V roce 1941:

3.10. počal ordinovati v Hrabové lékař MUDr. Bedřich Slíva v novostavbě Zdeňka Chlupatého naproti obecní kanceláře. Do této doby nebylo v Hrabové stálého lékaře. Jen po určitý čas ordinoval tu MUDr. Josef Adámek, rodák hrabovský, který po svém odstěhování do Paskova, kde převzal úřad obvodního lékaře, ordinoval v Hrabové ve své vile jen v úterý, čtvrtek a v sobotu odpoledne.

V domě naproti obecní kanceláře otevřel drogerii majitel domu Zdeněk Chlupatý dne 1.11. 1941. Byl to první obchod tohoto druhu v Hrabové. Drogerie na horním konci obce nanikla.

Rok 1942.

1.1. Obecní knihovník Zdeněk Oliva, řídící učitel ve výslužbě, vzdal se vedení obecní knihovny pro nemoc. Knihovnu vedl odr. 1920. Po něm ustanovena byla knihovncí učitelka bez místa Libuše Vránová z M.O. Hrabůvky.

27.1. Zemřela nejstarší žena v Hrabové, výměnkářka v čísle 93, Alžběta Mutinová ve stáří 89 let. Domek, ve kterém bydlela, prodala již před časem obci, a je v něm nyní umístěna obecní kancelář a poštovní úřad.

1.4. Na místo učitelky Libuše Vránovéustanoven byl obecním knihovníkem učitel Přibyl, který vyučuje v Nové Bělé a bydlí v Zábřehu n. Odrou.

12.5. Zdeněk Oliva, řídící učitel ve výslužbě, který se koncem r. 1941 vzdal vedení kroniky, byl znovu dalším vedením obecní kroniky pověřen úřadem Archivu města Ostravy.

4.7. Krádeže v obci se množí. Toho dne ukradli neznámí pachatelé rolníku Fr. Kudělkovi čís. 45 vepře o váze 140 kg, později rolníku Ludvíku Černému kachny, Rud. Linhartovi, tamtéž bydlícímu, králíky a Rud. Baluškovi drůbež.

V září 1942 otevřena byla tržnice Vítkovických železáren v Kuchyňkově kolonii na Šídlovci.

20.10. Úředníci z magistrátu Mor. Ostravy fotografovali studny v obci.

Koncem r. 1942 čítá Hrabová 499 domovních čísel a podle vydaných stravovacích lístků má 4000 obyvatel.

V pohnutém roce 1938, kdy všechno dění směřovalo k válce, stavba obytných budov se omezila a v r. 1942 úplně přestala. To už byla válka v plném proudu, stavební materál nebyl dále uvolněn, protože veškerá výroba byla podřízena válečnému molochu. V tomto období bylo započato se stavbou závodních bytů vítkovických železáren na Šídlovci, kde bylo vybudováno několik bloků domů podle německého vzoru v počtu 44 popisných čísel. Mimo to přibylo 30 domů v obci, které si postavili:

Tomeček Jarostav č. 414, Nebeského  6

Kuchař Vladislav č. 418, Nešverova  45

Chlupatý Josef č. 419, Mlynářská 3

Vogtová Vlasta č. 420, Mlynářská 10

Janša Václav č. 421, Paskovská 262

Vychodilová Marie č. 422, Krmelínská 21

Hudeček Václav č. 423, Krčínova 5

Fírek Augustin č. 424, Na farském 24

Kofroň Josef č. 425, Vichkova 45

Vítek  Antonín č. 426, Gočarova 27

Folta Karel č. 427, Perunova 3

Kovář Josef č. 428, Krčínova 8

Vojtášek  Emil č. 429, Šlejharova 12

Nováček Jan č. 430, Na luhu 21

Najzar Vladimír č. 431, Paskovská 185

Domčík Jan č. 432, Dubraviova 40

Polách Ludvík č. 433, Krmelínská 18

Vošník Boh. č. 434, Závodí

Kovařík Ferdinand č. 435, Mlynářská 16

Šodek Alois č. 436, Bož. Němcové 1

Kročková Marie č. 437, Mostní 2

Matula František č. 438, Paskovská 16

Chlupatý Jan č. 439, Paskovská 95

Bolek Jan č. 440, Krčínová 7

Ende Antonín č. 441, Závodí

Kuboň Josef č. 442, Závodí

Vašíček Jan č. 443, Závodí

Černý Břetislav č. 444, Paskovská 122

Rada Klement č. 445, Nebeského 8

Lyčka Otakar č. 446, Paskovská 337

Komárek Matěj č. 447, Mostní 8

Olšanský Arnošt č. 448, Nešverova 41

Galíček Eduard č. 449, Nebeského 7

Chlupatý Zdeněk č. 450, Paskovská 93

Vinkler Richard č. 485, Nebeského 10

Hilaschková Marta č. 486, Na farském 9

Sobek Ludvík č. 488, Jezerní18

Matějka Milostav č. 489, Bož. Němcové 6

Vlček Alois č. 500, Poplužní 65

 

                                                Rok 1943.

Obecní zřízení v M.O. Hrabové.

Obec  čítá koncem r. 1943 – 500 domovních čísel a má 4035 obyvatel.

Obecní kancelář.

Před 1. světovou válkou úřadoval starosta sám ve svém bytě. Obecním policistou, poslem a hrobníkem byl František Řeha. Ke konci války byla obecní kancelář ve školní budově a pak definitivně v obecní budově, kde byla i pošta.

V době 2. sv. války úřaduje se i v nálevně uzavřeného hostince F. Vašíčka.  Vedoucím kanceláře a zásobovacího oddělení jest sl. Louis Sitta, hospodářského oddělení Jos. Zeman, samozásobitelského oddělení  Mir. Slavík, policejní agendu vede Marie Rašková, osobní zásobování Ernestine Ditrych s pomocníkem učitelem H. Macháčkem.

Kromě těchto stále úřadujících osob vede mléčné výkazy soukromník Jan Mýtina, zemědělskou agendu uč. Jos. Riedel a řídící uč. Ludv. Chvostek.

Zemědělskou hospodářskou komisi tvoří rolníci: Bedřich Chlupatý č. 178, Frant. Kudělka č. 45,  Alois Olšák č. 19, Jos. Lička č. 30 a Jos. Chlupatý č. 51. Obecním poslem a hrobníkem jest Frant. Hynek.

 

                                                  Kapitola 2.

                                                     Válka.

(Záznamy označeny písmenem „P“ jsou doplňky zapsané po válce)

 

2-3.2. Konaly se prohlídky mužů. Schopní odjeli na práce do Německa.

„P“ – V roce 1942 a hlavně v r. 1943 bylo povinně přiděleno na práce do Německa několik desítek chlapců a děvčat, ponejvíce ročníků 1921 až 1924. Byli zaměstnáváni v různých továrnách, u železniční dopravy a v jiných službách. Podle paměti Emila Nováčka, listonoše č. 336, který byl mezi nimi, a dle údajů Milady Paličkové, úřednice Obv. N.V., v říši pracovali: Budínová Vlasta, Zdeněk Černík, Oldřich Cholota, Frant. Bubík, Boh. Peter, Svatopluk Olšák, Emil Nováček, Lubomír a Miroslav Gajdošek, Boh. Machýček, Vojtěch Olšanský, Milan Mutina, Miloslav Sládeček, Frant. Galeja, Jos. Mihalík, Vlasta a Jan Mrázkovi, Miloš Dosedla, Oldřich Palička, Líba Fojtášková, Josef Kuchař a další.

Jeden z nich se nevrátil. Byl to 23 letý Old. Cholota. Byl zabit při leteckém bombardování města Halle v r. 1945.

16.2. Přebytečné obchody a jiné živnosti byly zrušeny. Jejich majitelé, nájemci neb osoby v tom podniku zaměstnané mají býti použity na práci pro válku důležitou. Dle tohoto nařízení byl v Hrabové uzavřen hostinec Fridolína Vašíčka.

22.-24.2. Konala se prohlídka psů. Schopni mají býti použiti pro válečnou službu.

1.4. Konaly se prohlídky starších mužů – penzistů, výměnkářů a podobně do stáří 65 let. Schopni mají býti zařazeni na přiměřené práce.

16.4. Zvonění na kostele bylo omezeno  jen na nejnutnější případy a to jen na krátkou dobu. Večerní  klekání zvoní se již v 18. hod. Zvonění v noci od 18. hod. večer jest vůbec zakázáno.

31.5 – 1.6. Do sálu hostince Augustina Vlčka odevzdány byly všechny radio-přístroje a odborníky byly z nich vymontovány součastky pro poslech krátkovlných stanic, čímž bylo znemožněno poslouchati cizí rozhlas.

12.6. Konal se sběr starého papíru.

13.6. Do sálu hasičské zbrojírny postaveny byly postele pro členy hasičského sboru, kteří budou konati v noci službu protiletecké ochrany. Na jaře bylo nařízeno, aby v každém domě bylo připraveno nářadí pro protileteckou obranu a to: požární hák, plácačka na tlumení ohně, na půdě i v přízemí písek v bedně, voda v kbelíkách, lopata, sekyra. V bytě mají se všechna vnitřní okna vystaviti a uložiti na místo, kde by nevzala zkázu. Také hořlavé předměty s půdy mají býti odstraněny.

3. – 15.6. Konal se sběr staršího textilního zboží a takové obuvi, která se hodí k opravě.

3.6.  Snížena byla dávka zemáků. Dávka masa byla snížena o 25 dkg na týden a osobu. Dávka mléka byla zvýšena na 1/8 l denně na osobu. Dávka soli činila 25 dkg , dávka kvasnic 40 g na osobu a měsíc.

Na jaře byly prodávány dojné kozy za 1200 K až 1400 K.  Mladé na chov za 600 až 700 K. Králík starý až 350 K, mladý měsíční za 35 K, čistokrevný až 600 K. House mladé 120 K, odrostlejší 300 K.

V srpnu dostali někteří chovatelé dojných krav peněžité prémie za větší množství odevzdaného mléka.

Na  Vánoce: Příděl lihovin pro 1 osobu nad 18 let 1/3 litru. Na tabačenku bylo přidáno 100 cigaret. Bylo přidáno také něco hrozinek, jablek, ořechů a sušených švestek. Příděl cukru byl zvýšen o 25 dkg a příděl pšeničné mouky o 50 dkg na osobu.

 

                                                    Kapitola 3.

                                                  Zemědělství.

                  (pro kroniku napsal Ant. Adámek, rolník z č. 43)

Zemědělství bylo nadále vedeno a řízeno zemědělsko-technickým hospodářským úřadem jako v roce předešlém. Ale toto zřízení bylo dále utuženo. Předpis osevu pro rok 1943 (sklizeň)  byl takový: pšenice a žito 48%, zemáků, řepky a máku 12%, ječmene 4% z orné půdy.

Umělých hnojiv bylo přiděleno: drasla 70%, dusíku 60%, kyselinu fosforečnou jen v Thomasové strusce 60%, avšak benevolentním jednáním Vítkovické závodní tržnice bylo zemědělcům umožněno si nakoupit dostatek síranu čpavkového. Vápna, jež bylo skoro volné, bylo spotřebováno v Hrabové 30 vagonů.

Stav dobytka se počtem jen nepatrně snížil, ale na váze velmi poklesl. Ke konci roku byla přípustna živá váha mladého dobytka odváděného na jatky 250 kg. Pak bylo zapovězeno jalovičky zabíjet, ale zato se mohly zabíjet krávy, dojící méně jak 4l mléka.

Domácí zabijačky u rodin nejméně 3 členných byly podmíněny odevzdáním předepsaného množství zemáků. Cena selat na začátku roku až 1000 K, na konci 100 K.

Byla zavedena kontrola dojivosti. Ve výrobě rostlinné byl tento rok jeden z nejhorších. Měsíc březen byl slibný, ale nato 2 měsíce deště, zimy a mrazu. Dosévalo se v květnu, okopaniny v červnu, kdy již zavládlo studené sucho s výjimkou asi 3 týdnů, kdy kvetlo žito, které polehlo. Výsledek ubohý! Naprostá neúroda zemáků - 30q po ha, ozimné obilí 12-14q po ha. Mák 1/8 očekávaného výnosu. Ječmene a ovsa 14q. Sena 1/3 normálu, jetele 75% slušné úrody. Podzim suchý a teplý jako schválně.

Dodávkové povinnosti dobytka, mléka a olejnatých semen byly vyjádřeny  tak zvanými mléčnými jednotkami. Na 1 ha hospodářské půdy bylo jednotně předepsáno 100 jednotek. Základem je 1 kg kravského mléka. 1 kg vepřového bravu rovná se 6 jednotek, hovězího 5 jednotek a 1 kg řepky a máku 5 jednotek.

Větší dodávkou mléka do mlékárny lze částečně  nahradit jiné jednotky. Mléko lze nahradit jen ovčí vlnou. 1 kg vlny je rovnocenno 50 mléčným jednotkám.

Předpisy kontigentů obilí  i zemáků byly několikkrát snižovány. Ale nakonec všechno se rozumně uspořádalo dle přísloví: „Kde  nic není ani čert nebere“.

Zemědělské rodiny jsou zapřaženy do práce jako dosud nikdy, protože není čeledě. Ještě štěstí, že ženy průmyslových dělníků, pokud samy nejsou zařazeny do průmyslu, i s muži samy ochotně pomáhají. Je to bratrský poměr, který udržuje národ pospolu a hojí utržené

                                                   

                                                     Kapitola 4.

                                                Kulturní podniky.

21.2. Romantickou operetu „Děvče z přístavu“ sehrál v hostinci „U lípy“ kroužek ochotníků při DTJ v Hrabové.

28.2. Opereta „Děvče z přístavu“ se opakovala.

21.3. Divadelní hru  „Závěť“, drama o 3 dějstvích od Josefa Štolby sehrál v hostinci „U lípy“ Sbor dobrovolných hasičů. Původní české kroje zapůjčila A. Štenclová z Přerova.

3.4. Divadelní hru „Láska na konci vesnice“, veselohru od Richarda a Adolfa Branaldových, sehrál „U lípy“ hasičský sbor z Hrabůvky.

4.4. Opakovala se veselohra „Láska na konci vesnice“.

25.4. Divadelní hru „Gorali“ od Fr. Sokola-Tůmy sehrál kroužek divadelních ochotníků př DTJ Hrabová.

23.5. Pěvecký spolek „Záboj“ ze Slezské Ostravy uspořádal koncert lidových písní. Na pořadu byly smíšené sbory a houslové skladby.

27.6. Divadelní hru „Na selském gruntě“ o 4 jednáních od Otakara Pospíšila sehrál Sbor dobrovolných hasičů v rámci krajské divadelní soutěže v hostinci „U lípy“.

25.8. Pohárový turnaj Leoše Petra uspořádal ČAFK na vlastním hřišti u řeky Ostravice. Zúčastnily se kluby: Meteor Vratimov, AFK Šenov a SK Sparta Stará Bělá. Pohár získal Meteor Vratimov.

30.10. Místní vedení Národního souručenství uspořádalo „U lípy“ členský sraz s přednáškou a programovým prohlášením a hudebním číslem.

15.11. Divadelní hru „Prokletý statek“, drama z vesnického života o 3 dějstvích od J. Máchy sehrála DTJ v hostinci „U lípy“.

11.5. 1943. Vládním nařízením byla vytvořena nová organizace osvětové služby. Veřejné obecní knihovnictví podléhá ministerstvu školství.

Od listopadu 1942 do dubna 1943 pořádán byl kurz němčiny pro dorost i dospělé v místnosti obecné školy. Kurz navštěvovalo 15 posluchačů. Kurz vedl Karel Habr, učitel z Vítkovic.

24.3. Pořádána byla přednáška v hostinci „U lípy“ na téma „Význam rasy“ . Přednesl ji učitel Josef Riedl. Po přednášce promítány byly filmy „Mléko a jeho zpracování“ a „Den v ZOO“.

23.5. Pořádán byl koncert lidových písní.

V březnu 1943 bylo ministrem školství a lidové osvěty zřízeno „Kuratorium pro výchovu mládeže“. Výchova byla svěřena sportovním a tělocvičným spolkům. Okresním pověřencem byl jmenován Viktor Kabeláč. V Hrabové bylo svěřeno vedení Kuratoria do rukou DTJ a ČAFK. Pověřencem pro DTJ byl jmenován Miroslav Vojtovič, pro ČAFK František Vašíček. Cvičí se pravidelně 1x týdně 2 hodiny.

ČAFK cvičí v sále hostince „U Vlčků“, kde platí nájem 100 K měsíčně, v létě pak na vlastním hřišti u Ostravice. DTJ cvičí „U lípy“ a v létě v lesíku u vodovodu na hřišti, pronajatém od Vítkovických železáren.  Chlapci cvičí ve dvou skupinách. První skupina ve věku 10-14 let, druhá ve věku 15-18 let. Cvičí se dle příručky „Náš směr“, která vychází měsíčně. ČAFK má 47 mladších a 50 starších chlapců. V r. 1944 mají být do cvičení zařazena i děvčata. ČAFK cvičí pověřenec  Fr. Vašíček a 4 instruktoři, kteří absolvovali cvičitelský kurs. Každý spolek má kromě toho sportovního referenta. U ČAFK je to dělník Fr. Havlásek, který cvičí a vybírá sportovní přeborníky pro okresní závody, a duchovního referenta, (u ČAFK je to dělník Karel Folta), který nacvičuje písně a koná přednášky před šikem o časových událostech.

ČAFK uspořádal s chlapci 2 zájezdy do hor.

                                                       Kapitola 5.

                                                          Škola.

27.1. 1943: Pro děti všech tříd promítán byl ve škole film „Sbíráním papíru šetříme naše lesy“. V lednu bylo nasbíráno 100 kg kostí a 65 kg starého železa.

28.1. Výnosem zemského prezidenta na Moravěbyl učitel Karel Settelreich propuštěn ze školské služby.

V únoru bylo nasbíráno 150 kg kostí, 75 kg starého papíru a 90 kg starého železa.

15.3. V den 4. výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava vyslechlo všechno žactvo rozhlasové úryvky z řeči p. ministra školství E. Moravce a generálního referenta Kuratoria dr. Teunera.

21.3. V tento den „německých hrdinů“ byly obě školní budovy vyzdobeny vlajkami říše a protektorátu.

29.3. Podniklo 170 dětí v doprovodu učitelů zájezd do českého divadla moravskoostravského na pohádkovou hru „Sněhurka a 7 trpaslíků“.

V březnu bylo na škole nasbíráno celkem 415 kg odpadkových hmot.

5.-9.4. Povinného kurzu protiletecké ochrany pořádaného v Brně účastnil se učitel Frant. Hilšer, jakožto zástupce vedoucího školy.

8.4. Městský školní výbor zprostil výp. učitele Vladislava Janšu služby na zdejší škole, poněvadž rozhodnutím úřadu práce byl jmenovaný zařazen do jiného pracovního odboru.

12.4. Věra Dušková byla městským školním výborem přidělena jako praktikantka na zdejší škole.

20.4. V tento den vůdcových narozenin vyslechlo žactvo slavnostní vysílání školského rozhlasu na oslavu 54. narozenin vůldce a říšského kancléře Ad. Hitlera. Po oslavě bylo prázdno.

15.4. Sociální pomoc zahájila stravovací akci na zdejší škole. Bylo podáváno mléko 35 přihlášeným potřebným dětem.

V dubnu bylo nasbíráno 170 kg kostí a 210 kg starého železa.

10.5. Škola podnikla zájezd do Mor. Ostravy na představení cirkusu „Henry“. 14.5. bylo provedeno očkování proti neštovicím.

V květnu bylo nasbíráno 165 kg kostí a 323 kg starého železa.

4.6. Konala se vzpomínkova slavnost u příležitosti 1. výročí úmrtí S.S. Obengrupenfuhrera a generála policie R. Heydricha. Všichni žáci a učitelé shromáždili se v důstojně vyzdobené učebně, kde vyslechli rozhlasový pořad vysílaný pro školy k tomuto výročí.

V červnu byla na škole uspořádána sbírka na Německý červený kříž, která vynesla 431 K.

Byla věnována velká péče sběru léčivých bylin. Do konce června bylo nasušeno 10.6 kg. Žactvo provedlo mimořádný sběr starého papíru v obci. Nasbíráno bylo 350 kg papíru, 135 kg kostí,  400 kg železa, 11 kg gumy a 17 kg hadrů.

12.7. Konala se oslava 71 narozenin p. státního presidenta dr. E. Háchy. V poslední vyučovací hodině promluvil ve slavnostně vyzdobené třídě ke shromážděným žákům uč. Fr. Hilšer o životě a díle p. presidenta. Zejména vzpoměl jeho moudrého a prozíravého rozhodnutí z března 1939, jímž zajistil našemu národu klidnou a šťastnou budoucnost v rámci a pod ochranou velkoněmecké říše.

3.9. Vyučování v novém školním roce započalo ve všech 5ti  třídách. Učitel Ludvík Chvostek ustanoven zatímním řídícím učitelem s platnosti od 1.7. 1943.

1.9. Uč. Augustina Šantrůčková, která vyučovala ruční práce, odešla učit na školu v M.O. Přívoze. Uč. Oldřich Schonweits byl přeložen z Mor. Ostravy do Hrabové. Domácí nauky začala učit výp.uč. Helena Týlová.

3.9. Učitelský sbor na počátku roku: Oldřich Schonweitz, Ludvík Chvostek  Jos. Vašíček, Věra Dušková,  Josef Riedel.

V září bylo nasbíráno 125 kg kostí, 300 kg železa, a 10 kg textilu.

8.10. Škola byla jako i jiné školy uzavřena pro vypuknutí nemoci „dětská obrna“. Školy byly uzavřeny do 30.11. 1943.

V říjnu bylo nasbíráno 120 kg kostí, 230 kg železa, v listopadu 90 kg kostí, 75 kg papíru a 320 kg železa.

28.11. V Mor. Ostravě se konala oslava 5. výročí volby dra. E. Háchy státním presidentem, na které promluvil min. dopr. dr. J. Kamenický. Oslavy se zúčastnili 2 členové uč. sboru.

Začátkem prosince byla uspořádána sbírka pro Německý červený kříž, která vynesla 496 K.

20.12. Sociální pomoc uspořádala v českém divadle v Mor. Ostravě vánoční nadílku nejpotřebnějším dětem . Ze zdejší školy bylo poděleno 10 dětí, a to 4 děti šactvem, prádlem a obuví a 6 dětí po 200 K na hotovosti. Dále knihami a pečivem. Mimo to poukázala soc. pomoc  zdejší škole 2667 K na ošacovací akci.

 

                                                      Kapitola 6.

                                                         Různé.

1.4. 1942: Ve Vítkovických železárnách bylo pravidelné střídání směn v neděli zrušeno a zavedeno v různých odděleních v různé týdenní dny, aby provoz ve všechny dny byl pravidelný a nastala ve všech dnech stejnoměrná spotřeba pohonné energie.

16.2. Neznámí pachatelé ukradli vdově Antonii Černé č. 36 dva vepře o váze 120 a 100 kg.

24.4. Církevní průvod na  „Vzkříšení“  se nekonal.

13.6. Ve svátky svatodušní sloužena byla poslední mše církve československé v sále hasičského skladiště, jelikož tam byly vystavěny postele pro hasiče, kteří konali v noci službu protiletecké ochrany.

27.9. Spořitelní spolek „Kampelička“ byl ze staré školní budovy vystěhován a umístěn v hostinci Fridolína Vašíčka č. 27. V uprázdněné místnosti byla zřízena opatrovna pro děti, jichž matky musely do práce.

23.10. Neznámí pachatelé odcizili rolníku Aug. Míčkovi č. 46 drůbež. I v okolí udály se četné krádeže.

3.11. Zemřela nejstarší občanka Hrabové ve věku 90 let  Jindřiška Mutinová, jejíž otec Josef Kubík byl v Hrabové 26 let učitelem.

Počasí:

 V lednu 1943 napadlo spousta sněhu. Rolníci ho ze silnice odhrnovali, aby provoz nebyl zdržován.

Zima a jaro: Zima letošní byla dost citelná. V lednu bylo až 25 st. mrazu. Netrvala však dlouho. V únoru ukázalo se již jarní počasí. V březnu rolníci orali a seli. 22.3. sázeli brambory. Duben byl také teplý, avšak květen zklamal. Byl studený a rychle zklíčivši fazole a zemáky umrzly. Takový stav potrval až do poloviny června. Pak se trochu oteplilo.

15.4. Konal se pohřeb Ludvíka Černého, 59 letého rolníka, č. 199. Zemřelý byl od počátku státní samostatnosti téměř všechna leta náměstkem starosty obce za agrární stranu. Svou klidnou povahou a prostým rozumem sbližoval často rozváděné spolupracovníky ostatních stran a získal si úctu všech, kdož ho znali.

Silně pršelo. Ostravice se rozvodnila tak, že cesta k novému mostu byla zatopena. Dům pana Fajfky byl vodou obklopen.

24.7. Započaly žně. Počasí bylo dost příznivé, jen někdy pršelo. Úroda byla slabá, ale dosti dobře sklizená.

31.8. Měsíc srpen byl suchý. V Ostravici pod splavem nebylo žádné vody.

1.3. Četnická stanice v Hrabové přejmenována na „Policejní revír čís. 12 v Hrabové“ a podřízena policejnímu velitelství v Mor. Ostravě. Její působení se vztahuje na Hrabovou, Hrabůvku vč. Bělského lesa až po řeku Ostravici. Stav čítá nyní 6 z bývalého četnictva a 22 policejních strážníků. Místnost mají v domě dřívější stanice u gruntu Fr. Ličky č. 38.

14. 12. 1943:  Při sjezdu příkré a nedostatečně bezpečné cesty z haldy byl zabit koňským povozem mladý zemědělský dělník Ondřej Stuchlík z velkostatku Otakara Lyčky.

Poznámka Hrabovských novin: opsáno z Pamětní knihy obce Hrabová II, která je uložena v archivu města Ostravy.   13. 8. 2015.  V.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma