Navigace: Vladimír Slavík > Pamětní kniha obce Hrabová II > Úvod - léta 1938-1939

Úvod - léta 1938-1939

                                   Pamětní kniha Hrabové II.

                                                                              Rok 1938.

31.1.    V sále hasičské zbrojírny měla býti hromadně poslouchána radiopřednáška o protiletecké ochraně. Po přednášce měla býti zavedena diskuse o předneseném tématu. Sešlo se však pouze 5 lidí. Příčinou malé účasti bylo, že v obci je dosti přijímacích radiopřístrojů a kdo měl o tuto přednášku zájem, poslechl si ji doma nebo u souseda.

1.2. Proveden byl soupis osob od 19 do 30 let pro povinnou účast na Civilní protiletecké obraně.

7. 2. Ve škole měl býti poslouchán občanstvem společně radiorozhlas o úkolech CPO. Občané se však nedostavili, neboť přednášku poslouchali doma.

26.2. Přípisem okresního úřadu ze dne 22.2. 1938  bylo nařízeno zřízení středisek branné výchovy a provedení výcviku velitelů a svičitelů na náklad obce. Cestné do Zlína 1 nocleh a stravné po 2 dni za 1 osobu obnášelo 50 Kč. Obecní trada usnesla se, že obec nemůže tyto výlohy hraditi, jelikož nebyly obci řádně vyplaceny obecní příražky ani v tomto ani v minulém roce ani dávka z přirůstku hodnoty dle rozpočtu na r. 1938.

26.2. Okresní úřad nařídil přípisem ze dne 21.2. 1938 aby mimo pohotovostní veřejné služby CPO obce též zřídily:

1. Výcvik domovních hlídek a domovních družstev

2. Zříditi plynovou komoru pro zkoušení masek

3. Za používání plynové komory určiti režijní poplatek.

Obecní rada se usnesla zříditi plynovou komoru z komory v nejstarší budově školní v přízemí.

Za používání nebude se platiti žádný poplatek. Režie spojená se zřízením a provozem kmory uhradí se z rozpočtu na r. 1938. (Poznámka kronikáře: komora zřízena nebyla). Podrobné informace o výcviku domovních hlídek byly dány zástupcům obce na schůzi CPO v Mor. Ostravě.

7.3. vyhlášeny byly předpisy p zatemnění alespoň jedné obytné místnosti.

11.3. Zahájeno bylo obsazování Rakouska německým vojskem.

2.4. Zemský úřad povolil utvoření spojené CPO z Hlučínska, Ostravska a Frýdecka, jež mělo pak své sídlo v Mor. Ostravě. Předsedou jeho byl senátor a starosta města Mor. Ostravy Josef Chalupník, velitelem ing. Weis z Mor. Ostravy. Výbor se skládal ze starostů obcí nebo jejich zástupců.

2.4. Obec zakoupila 400 vyhlášek o zatemnění v případě leteckého útoku. Musely být vyvěšeny v každém domě. Při zkoušce zatemnění muselo se v každém domě nejméně v 1 místnosti svítiti, aby bylo možno kontrolovati, zda zatemnění oken je dostatečné.

21.4. Velitel asanační a samaritánské služby a velitel CPO zúčastnili se cvičení v obecním dvoře v Přívoze.

24.4. Konala se schůze veškerého členstva CPO v sále hostince „U lípy“. Členstvo bylo roztříděno na jednotlivé skupiny a byly jim přiděleny práce, v nichž se mají zaučovati, aby pro případ války byli náležitě vycvičeni. Po teoretické přednášce rozešli se členové ihned k praktickým cvičením. Samaritánská služba konala pak praktická cvičení pravidelně 2x v měsíci, a to první a třetí neděli.

27.4. Provedeno bylo zatemnění všech domů od 8.30 do 10 hodin večer. Kontrolu prováděli členové CPO. Zatemnění bylo všude dokonalé.

29.4. Za účelem domluvy o účasti na společné manifestaci na obranu samostatnosti republiky československé v Mor. Ostravě dne 1.5. 1938 dle vybídnutí Národní fronty v Praze, pozváni byli ke schůzi obecní rady zástupci všech politických stran. Zúčastnili se jí: za živnostníky Boh. Olšanský, za soc.dem. Štěpán Janša, za nár.soc. Karel Závada, za komun. Ludvík Sobek, za republ. Ant. Piskoř. Bylo ujednáno oslavy se společně zúčastniti. Občané budou o tom vyrozumnění bubnem. Sraz občanstva z horního konce u hostince Boh. Chlupatého, z dolního konce u hostince Karla Mišty v 9. hodin ráno. Nákladní i osobní auta dalí zdarma k dispozici Boh. Olšanský, Frant. Machýček a Boh. Mikolajek a osobní auto Bedřich Chlupatý a has. sbor autobus.

30.4. Proveden byl soupis osob pro různé služby CPO. Do každé domácnosti byly dodány tiskopisy k vyplnění, do jaké služby se kdo hlásí.

1.5. Manifestace pro ochranu samostatnosti naší republiky v Mor. Ostravě zúčastnilo se občanstvo dle pořadu stanoveného na schůzi obecní rady dne 29.4. Všechna auta byla plně obsazena. I statkář Alois Lyčka dal k dispozici povoz. Účast z Hrabové možno odhadnouti na více jak 300 osob. Celková účast na manfestaci byla veliká, celé náměstí i boční ulice byly přeplněny. Účast se odhadovala na 30 000 osob.

3.5. Zahájen byl kurz samaritánské pohotovostní služby za účasti 66 osob. Cvičeny byly obvazy prstů, dlaně, nosu a brady.

8.5. Konalo se cvičení asanační služby s 10 plynovými maskami za přítomnosti 30 členů. Asanována byla místa zamořená plynem.

15.5. Ant. Adámek uspořádal přednášku pro asanační službu CPO o druzích bojových plynů a jejich neutralizaci.

17.5. Samaritánská služba konala praktický výcvik obvazů za účasti 31 členek. Členové služby byli rozděleni na 2 skupiny. Výcvik druhé skupiny vedl Vojtěch Pavelka.

20.5. V noci ze dne 20. na 21. byly obsazovány hranice československým vojskem proti Německu. Dne 21. května pochodovaly vojenské transporty Hrabovou na hranice za Mor. Ostravu. Týž den obdrželi již první záložníci svolávací lístky k mimořádnému cvičení na 28. dní. Byla to částečná mobilizace. Prvními byli Karel Sýkora, Augustin Šrámek a Kuča ze Závodí. Pak následovali další. Povolaní museli ihned nastoupiti. Také dva mladší četníci ze zdejší stanice Kousal a Potůček byli povoláni. Z Hrabové bylo povoláno celkem přes 20 osob. Boh. Olšanskému, výrobci cementového zboží, byla zrekvírována 2 nákladní auta. Šoféři je odvezli do Olomouce, kde je odevzdali vojenské správě a vrátili se domů. Náhrada za odevzdaná auta obnášela denně 200 Kč.

22.5. Na základě výnosu ministerstva vnitra ze dne 21.5. 1938, který starostovi doručil zvláštní posel na autě z Mor. Ostravy v neděli o 3. hodině odpoledne, svolána byla schůze obecní rady na 6. hod. večer. Zúčastnilo se jí 8 členů rady, velitelé jednotlivých služeb CPO a veliotel CPO Josef Šťasta.  Podle výnosu nařízeny byly okresním hejtmanem mimořádné pohotovostní přípravy CPO a hlavně vystrojiti, vyzbrojiti a rozmístiti veškeré členstvo pro jednotlivé služby. Bylo usneseno: jelikož zdejší CPO není dostatčně vyzbrojena, povoluje obecní rada z pokladní hotovosti, případně i na úvěr ihned zakoupiti nejnutnější potřeby. Vyhlasí se ihned, aby všichni obyvatelé opatřili si 1-2 fůry suchého písku pro hašení požáru, který by mohl vzniknouti zápalnými bombami za leteckého útoku, chlorové nebo aspoň obyčejné vápno prachové a sodný louh k účelům asanačním v případě zamoření některých míst otravnými plyny. Občané musí se také postarati o náležité a trvalé zatemnění svých příbytků. Ihned budou zakoupena orientační modrá tlumená světla na křižovatky a zátačky silnic. Bude také ihned zřízena plynová komora a 7 stanic první pomoci. Starostou a velitelem CPO bude jednotlivým majitelům domů nařízeno vyprázdnění potřebných místností pro tyto stanice.

22.5. Služba asanační konala cvičení s 25 maskami. Služba požární konala cvičení se stříkačkami za účasti 30 členů. Služba bezpečnostní konala cvičení: povinnosti při zatemnění za náletu a kontrola aut.

25.5. Konalo se cvičení všech složek CPO za účasti 170 osob. Napodoben byl nálet: pomocí dýmovniček byly znázorněny tři incidenty. Další cvičení konala se dosti často.

25.5. Starosta, velitel CPO a velitelé jednotlivých složek zúčastnili se přednášky ing. Píchala v  Domě umění v Mor. Ostravě.

27.5. Titéž zúčastnili se přednášky ing. Píchala „O plynových maskách“.

30.5. Zúčastnili se rovněž lékařské přednášky tamtéž, a titéž

1.6. Zúčastnili se přednášky na radnici Mor. Ostravské „O službě poplachové, zpravodajské a spojovací“.

9.6. Bylo konáno poplachové cvičení v celém Ostravském kraji od 15. hodin do 19. hodin. Počátek cvičení byl hlášen továrními sirénami. V Hrabové bylo zahájejí cvičení oznámeno hasičskými trubkami. Občanstvo však předpisů a chování se za leteckého poplachu nedbalo. Mnoho ciklistů jelo z koupaliště u řeky Ostravice do Mor. Ostravy a na polích lidé také pracovali.

14.6. Vojáci vraceli se zpět z pohraničí do svých ubikací.

30.6. Pro tři čety asanační služby bylo obcí zakoupeno: 6 impregnovaných obleků s botami a rukavicemi od firmy Baťa, 3 kleště, 3 konve, 3 vědra, 3 košťata, 6 lopat, 6 rýčů, 3 ruční stříkačky, 12 žlutých praporků k označení místa zamořeného otravným plynem, 12 železných kolíků na něž se připevní šňůra a místo plynem zamořené se obtáhne, 3 plechové tabulky pro označení stanoviště asanačních čet (bílým písmem v modrém poli).

30.6. Rolníci usnesli se dobrovolně dovézti ke stavbě nové silnice „Na břehu“ po 10 m/3 štěrku a výtěžek darovati ve prospěch fondu na obranu státu. Každý z rolníků tuto dobrovolnou povinnost překročil a některý dovezl až 30 m/3. Celkem dovezli 300 m/3. Jelikož za 1m/3 se platilo 20 Kč, darovali fondu na obranu státu 6 000 Kč.

1.7. Sbírka ve prospěch fondu na obranu státu, konaná dům od domu, vynesla 4 513 Kč.

12.7. Potřeby CPO byly uloženy v komoře nejstarší části školní budovy. Plynová komora tam zřízena nebyla. Potřeby pro CPO na Závodí byly uschovány v továrně p. Rixe na Závodí. CPO na Závodí vedl samostatně zástupce velitele CPO Albert Seidel.

3.7. Předána byla nejstarší hasičská stříkačka z Hrabové na Závodí do místností p. Kalivody, ktrerážto místnost byla převzata do správy CPO. Stříkačka byla ověnčena a vezena ve slavnostním průvodu, kterého se zúčastnilo všechno členstvo CPO. Slavnost byla zakončena lidovou veselicí u letního výčepu u lávek (v Argentině).

19.8. Pro velitele CPO byla zřízena zvláštní kancelář oddělením části obecní kanceláře dřevěnou přepážkou.

9.9. Na Masarykově náměstí v Mor. Ostravě konala se demonstrace na obranu státu. Občané z Hrabové jeli na nákladním autě.

12.9. Na výročním sjezdě nacionální strany německé v Norimberce mluvil kancléř Hitler opět proti Československu a žádal kategoricky, aby dle zásady sebeurčení národů bylo Německu odstoupeno pohraniční pásmo, československé, obývané Němci. Propaganda německá, sledující tento cíl, zesílovaná byla neustále již od května t.r.

13.9. Nepokoje v pohraničí stále se stupňovaly. V některých okresech bylo vyhlášeno stanné právo. Jakékoliv schůze a shromážděníbyly zakázány. Ani smuteční slavnosti v úmrtní den prezidenta T.G.Masaryka se nekonaly. Někteří záložníci nastoupili zase vojenskou službu.

15.9. Bylo nařízeno odevzdati vešketé střelné zbraně. Odevzdány byly na četnické stanici, odkud byly odvezeny na policejní ředitelství do Mor. Ostravy.

16.9. Bylo zakázáno nositi stejnokroje. Nařízen byl soupis osob povinných brannou výchovou. Zřízena byla střediska branné výchovy. Ke každému středisku náleželo 40-50 osob. Dle toho mělo být v Hrabové 10 středisek. Byly však sloučeny v 1 středisko a jeho velitelem byl okresním úřadem jmenován podporučík v záloze, učitel Jan Přibyl. Po květnových událostech počala se činnost CPO intezvivněji rozvíjet. V srpnu byly veškeré složky CPO Josefem Šťastou, velitelem CPO, nově organizovány takto:

1. Zpravodajská a hlásná služba byla přidělena poště, tj. paní poštmistrové Fr. Závadové a jejímu perzonálu. Spojovací služba byla zorganizována hlavně za pomocí školní mládeže. 100 mladíků a děvčat bylo rozděleno na 3 čety pro 3 rajony, na něž byla Hrabová rozdělena. Velitelé spojovacích čet byli studenti. Po celé obci zřízeno bylo 31 domovních družstev a každému byl přidělen určitý počet domů. 31 velitelů domovních družstev jmenoval starosta. Pro evidenci těchto družstev bylo založeno 31 seznamů, v nichž kromě velitele byly dle domovních čísel zařazeny domy k tomu družstvu náležející.V jiném seznamu uvedeny byly všechny domy v Hrabové 1 420 a u každého bylo poznamenáno, ke kterému družstvu náleží.

2. Asanační služba byla rozdělena na 3 čety, jejímiž veliteli byli četaři, ustanovení velitelem služby Oldřichem Matějem.

3. Samaritská služba byla rozdělena na 7 čet, jejímiž veliteli byli četaři, ustanovení velitelem služby Inocencem Březinou.

4. Bezpečnostní a pořádková služba byla rozdělena  na 2 čety, vedené četaři, jež ustanovil velitel služby vrchní strážmistr v.v. Antonín Hotový.

5. Požární služba byla rozdělena na 3 čety. Velitelem byl velitel hasičů Vojtěch Černík, ale členstvo nebylo z řad hasičů, nýbrž z přiděleného občanstva. Pro evidenci všech složek založen byl seznam všeh osob z Hrabové dle domovních čísel (kromě dětí do 14 let) a u každého bylo vypsáno: stáří, zaměstnání, do kteté služby CPO je zařazen, neb důvod, jež ho povinnosti poráce v CPO zprošťuje. Tímtéž způsobem zorganizovány byly všechny služby CPO také na Závodí, které samostaně vedl zástupce velitele CPO Albert Seidel.

 S takto zorganizovanou CPO pak bylo možno přispoupiti k řádnému, přesně kontrolovatelnému výcviku. Konaly se přednášky a praktická cvičení ve volné přírodě. Velitelům domovních družstev vysvětlil jejich účel a povinnosti velitel CPO na společné schůzi v hostinci „U Mištů“. V případě náletu, který by byl ohlášen továrními sirénami z Vratimova a Mor. Ostravy (při cvičení konali to ciklisté s hasičskými trubkami), měly všechny složky dostaviti se ihned na svá místa. Veškeré incidenty byly hlášeny pomocí spojek veliteli CPO v jeho kanceláři a on opět pomocí spojek uděloval rozkazy všem službám. Výcvik pokračoval úspěšně až do mobilizace v měsíci září, zváště když obec snažila se zaopatřiti k tomu veškeré potřeby.

21.9. Po zdařilém vyjednávání anglického ministerského předsedy Chamberlaina s německým říšským kancléřem Ad. Hitlerem v Berchensgadenu, usnesla se naše vláda pohraniční pásmo, Němci obývané, Německu odstoupiti.

22.9. Vydán byl zákaz fotografování důležitých objektů.

23.9. Peněžní ústavy vyplácely vkladatelům jen 3% vkladů.

24.9. Po nezdařilém vyjednávání anglického ministerského předsedy Chamberlaina s německým řížským kancléřem A. Hitlerem dne 22.9. v Godesbergu vyhlášena byla v noci ze dne 22.9. mobilizace mužstva do 40 let. Ihned po vyhlášení mobilizace radio-rozhlasem o 22. hodině odebral se starosta obce do obecní kanceláře. Na silnici panoval ihned čilý ruch. K prvním pracím přivzal starosta Karel Balušek, hutník, radního Fr. Vavrušku, obecního posla Hynka a obecní písařku Marií Raškovou. Rozdělil ihned práci dle nařízení, které pro případ mobilizace byly nařízeny pro jednotlivé dny. Do obecní kanceláře dostavili se okamžitě velitelé jednotlivých složek CPO a mnoho občanů. Zorganizována byla pohotovost všech složek, založen velitelský a inspekční protokol, dle  něhož je zřejmá služba jednotlivých členů. V ½ třetí hodiny přivezl cestmistr Gottwald z Mor. Ostravy mobilizační vyhlášky, jež byly časně ráno po obci vylepeny. Záložníci odjížděli ukázněně co nejrychleji mohli ke svým doplňovacím velitelstvím. Civlní byvatelstvo z pohraničí a z Ostravy, které již v mnulých dnech počalo se stěhovati do Beskyd, stěhovalo se nyní překotně. Cesta naší obcí přeplněna byla auty vezoucím nábytek a životní potřeby. Dědiny v horách byly úprchlíky přeplněny. Kdejaká místnost k obývání jen poněkud způsobilá, byla obsazena a  platilo se za ně horentní sumy nájemného. Poztraviny velmi zdražily a byl jich nedostatek. Za 1 l mléka se na horách platilo až 5 Kč a za několik dní nebylo zde ničeho dostati ke koupi.

4.9. Nařízeno bylo trvalé zatemnění obytných místností, dílen a jiných objektů, v nichž bylo by nutno v noci pracovati.

25.9. Odvedena byla auta k vojenským účelům.

26.9. Nařízeno bylo odevzdati všechna radio-příjimače. Uskladněny byly v hasičském skladišti. Do Hrabové přivedli krávy, které obyvatelé pohraničí (hlavně z velkostatků) vypustili a sami pak uprchli. Byly rozděleny rolníkům a do velkostatku. Z Hrabové bylo na sokolskou jízdárnu v Mor. Ostravě předvedeno 10 evidenčních koní, z nichž byli 3 zproštěni a 16 odveden k vojenské službě.

27.9. Neevidenčních koní bylo předvedeno 20, z nichž propuštěno bylo 6 a 14 bylo převzato vojenskou správou s 10 selskými povozy a 8 vozky. Koně odvedeny byly tak, že každému rolníku zůstalo po 1 koni pro zemědělské práce.

Benzinové stanice na hranici hrabůvecké byly hlídány členy tělovýchovných spolků, pošta byla hlídána členy CPO s puškami bez patron a to až do 1.10. Benzin byl vzat z volného prodeje  a byl vydáván jen na poukázku od starosty obce, že má vlastní motorvé vozidlo. Spotřebitel dostal pak jen 5 l benzinu na jistou dobu dle litrového obsahu válce.

Skoro u všech domů kopali lidé otevřené kryty pro případ leteckého útoku.

/ V kronice jsou dvě fotografie s názvem „Kryty u staré školy“./

29.9. V Mnichově se sešli 4 státníci: německý říšský kancléř Ad. Hitler, inalský ministerský předseda Musolini, anglický ministerský předseda Chamberlain a francouzský mnisterský předseda Daladier. Usnesli se, aby Československo dobrovolně vydalo Německu pohraniční pásmo obývaně Němci. Naše vláda toto rozhodnutí přjala a pohraničí bylo rozdělen na 5 pásem , jež měla být Němci postupně obsazována.

1.10. Počalo obsazování 1. pásma německou armádou. Obsazování 5. pásma bylo skončeno 10.10.

2.10. Polsko podalo naší vládě ultimatum o postoupení části Těšínska, což naší vládou bylo přijato. Poláco obsadili pak asi ½ našeho Těšínského Slezska.

Po vyhlášení mobilizace byly výkony členstva CPO přímo nadšené. Na první výzvu dostavilo se ihned v noci 110 spojek. Také v ostatních složkách byla služba velmi přesná. Dostavovali se i dospělí lidé, kteří do žádné služby zařazeni nebyli a hlásili se k službě dobrovolně. Služba konala se ve dne v noci stále, až do Mnichovské dohody. Jak byl znám výsledek této dohody, upadla veškerá činnost a celá CPO přestala fungovat. Také velitel své funkce se vzdal.

5.10. Prezident Dr. Edvard Beneš vzdal se svého úřadu.

28.10. Oslavy svátku Svobody se nekonaly. Pracovalo se jako ve všední den, na školách se vyučovalo. Jen prapory byly vyvěšeny.

10.11. Počala demobilizace armády. Nejstarší ročníky vracely se domů.

22.11. Byly nařízeny povinné soupisy uprchlíků z obsazených území.

6.12. Byly zrušeny polní pošty, jež zřízeny byly pro vojsko v poli.

 

                                  

 

                        Rok 1939.

26.1. Po 8. hodině večer objevila se na severozápadní  obloze polární záře. Bylo to, jako by kdesi v dálce zuřil obrovský požár. Celá obloha se změnila v rudou výheň, z níž šlehaly purpurově-fialové plameny. Pohled na tento úkaz, který ve zdejší krajině nebyl viditelný již po mnoha desetiletí, byl úchvatný. Růžová světlost trvala až do půlnoci.

31.1. Koncem ledna počala práce na nové silnici „Na břehu“. Pozemky pro tuto cestu byly prodány rolníky za jednotnou cenu 4 Kč za 1 m/2. Pouze rolník Fr. Kudělka č. 45 dostal 6.50 Kč, Fr. Adámek č. 334 a Jan Matula č. 128 9 Kč a Josef Vojkovič č. 182 16 Kč za 1 m/2.

3.12. Zemřel bývalý starosta obce Antonín Rokůsek. Narodil se 21.4. 1897 ve Vodňanech okr. Písek v Čechách, kdež jeho otec byl vlakvedoucím. Vyučil se strojním zámečníkem a pracoval ve Škodových závodech v Plzni, až byl povolán ke konání presenční služby vojenské. Do Hrabové přišel jako vojín dobrovolnického horského dělostřeleckého pluku č. 21, který byl po převratě v Hrabové posádkou. Po demobilizaci již neodešel  z Hrabové a oženil se s Marií Olšanskou č. 160. S ním zůstalo tu a oženilo se ještě několik vojínů z jeho pluku. Pracoval pak jako zámečník, později pak jako vedoucí oddělení v továrně Agroferra v Kunčicích. Ve veřejném životě byl velmi aktivním pracovníkem. Založil spolek Chovatelů drobného zvířectva spolu se svými kolegy z vojny. Byl mezi prvními, kteří po převratu vystoupili z církve římskokatolické a  založili organizaci Českých bezvěrců. Později  pracoval  ve Sdružení soc. dem. bezvěrců. Pracoval velmi horlivě, konaje přednášky se světelnými obrazy i po širokém okolí, až na Slezsku a Valašsku. Zúčastnil se také pilně práce v bezvěreckém pěveckém kroužku a v župním předsednictvu bezvěrců . Jako člen a později důvěrník politické organizace sociálně demokratické vykonal velkou propagační práci pro tuto stranu, a to jak v Hrabové tak i v dalekém okolí. Zasedal také v župním výboru této strany. Význačným rysem jeho povahy byla pracovitost a houževnatost v práci. S malými finančními prostředky, ale úpornou prací časně zrána, nežli šel do,práce, a pozdě do noci po směně, postavil si domek č. 272. Pro své vynikající organizační schopnosti byl od roku 1927 náhradníkem a zvolen roku 1931 do obecního zastupitelstva a starostou obce. Aby tuto funkci snadněji mohl vykonávati, byl přijat do služeb města Mor. Ostravy, kdež působil v oddělení sociální péče. Nový úřad a nové okolí působilo včak neblaze na něho, neboť byl dosud zvyklý tuhé práci. Při nadměrné dobrotě svého srdce nedovedl prohlédnouti nízké úmysly svých „přátel“ a trpěl pak nejen finančně ale i tělesně. V roku 1934 byl zbaven svého úřadu i zaměstnání, strádal dlouhou dobu  nezaměstnaností a bídou a podlehl zákeřné plicní nemoci nedlouho potom, když nalezl zaměstnání v továrně Agroferra, v níž dříve pracoval. Pohřeb jeho konal se za velké účasti jeho přátel z Hrabové a dělnictva z Agroferry v krematorium města Ostravy. V obřadní síni rozloučil se s ním jeho přítel z vojny Václav Beneš, za hasičský sbor Vincenc Homola, pak zástupce spoludělníků a zástupce sdružení bezvěrců. Jak rychlý a radostný byl jeho vzlet, tak rychlý a tragický byl jeho pád. Škoda mladého, nadějného života dobrého člověka.

 

 

 

                                      Komentář HN k prvému  dílu Kroniky II:

Opis kroniky je proveden podle originálu, který je uložen v Archivu města Ostravy.

Z textu kronikáře pana Zdeňka Olivy vyplývá,  s  jakým odhodláním se připravoval tehdejší český národ na očekávanou válku s Velkoněmeckou říši. Bez ohledu na stavovskou a  politickou příslušnost. A to i v Hrabové. Pak následovalo velké zklamání a frustrace, která se možná projevuje dodnes.

  Podrobnost zápisů svědčí o zaujetí kronikáře  pro svěřenou funkci, které věnoval velmi mnoho času. Autorem úhledného rukopisu byl pan Bohumil Kolich. Kronika je opatřena i několika dobovými fotografiemi, které zveřejním hromadně na závěr.

Kronika začíná stránkou č. 4, na které je mapa Československa před a po Mnichovu. Stránky č. 1 až 3 se nezachovaly. Do  prvé části kroniky jsem opsal stránky 5 až 22.

            29.7. 2015.  V.S.

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma