Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 26.7.2016: Některé skutečnosti o Prodloužené Mostní

26.7.2016: Některé skutečnosti o Prodloužené Mostní

Některé skutečnosti  o Prodloužené Mostní

 Plánovaná trasa začíná na okružní křižovatkce o průměru 36 m s ulicí Paskovskou a směřuje k Místecké ulici. V km 0,315 překonává nová silnice ve výšce 2 m nad okolním terénem  potok Ščučí a obloukem pak míjí zahradkářskou osadu.  Mimoúrovňové křížení ve výšce 3 m nad terénem s ulicí Domovskou je v  km 0,503. Domovská ulice je zde vedena tunelem o světlosti  2,5 m a délce 10 m a bude spojovat prostor na obou stranách nové silnice.  Pak se vozovka  budoucí  Prodloužené Mostní  snižuje na úroveň okolního terénu. Křižovatka v prostoru ulice Ve Stromoví je vybavena odbočovacím pruhem jižním směrem.  V km 0,855 je úrovňové křížení s pěší trasou k zahradní osadě. Před ukončením této cesty  v prostoru  Místecké ulice je ještě most nad Šídloveckým  (Lesním) potokem.  Nově vybudovaná komunikace se zde napojí  v km  1,300 na již dříve vybudovanou okružní křižovatku u mostu přes  Místeckou.

 Komunikace je dvoupruhová obousměrná o šířce 12,5 m s jízdními pruhy širokými 3,25 m. Pás pro chodce a cyklisty je ze směru od Místecké veden u paty násypového tělesa až k mostu přes Ščučí, ve zbývajícím úseku k Paskovské pak po obou stranách silnice odděleně v přidruženém prostoru. Protihluková stěna na určených úsecích je umístěna ve vnějším zeleném pásu.  Z důvodu zachování obslužnosti pro přilehlé pozemky budou na pravé i levé straně v potřebných místech sjezdy do okolního terénu.

Odhad stavebních  nákladů činí 200 mil. Kč, z toho  výdaje na výkup pozemků a  dalších nemovitostí  si již vyžádaly asi 45 mil. Kč.

Investorem stavby  je Moravskoslezský kraj. S ohledem na očekávanou funkci této nové komunikace  je požadována spoluúčast Statutárního města Ostravy.

O  nezbytnosti Prodloužené Mostní rozhodli  zastupitelé města Ostravy již v r. 1994 při schvalování územního plánu.  Vyžadována byla rovněž i zastupiteli příslušných městských obvodů včetně zástupců Hrabové.

 Původně se počítalo se zahájením stavby v r. 2010 a s ukončením v r. 2011. Později bylo zahájení  posunuto na r. 2012. Vzhledem k nepředvídaným komplikacím s výkupy potřebných pozemků bude stavba zahájena s velkým zpožděním  až v r. 2017.

Problémy vznikly hlavně s odprodejem pozemků parc. č. 3154/6, 3155/7,  653/1 a 653/8. Majitelé požadovali  prodej v jejich celkové výměře a vyčíslili si svůj požadavek na částku, přesahujíci 31 mil. Kč, kterou nebylo možné podle platných legislativních předpisů  akceptovat. Konečné vyřešení problému si vyžádalo několik let složitých jednání,  a tak stavba bude zahájena s největší pravděpodobnostií v příštím roce.

Asi dopravní problémy na Paskovské ulici  nejsou tak  dramatické, doposud si nikdo se zde bydlících  na nadměrný provoz, hluk a smog hlasitě a slyšitelně  nestěžoval.  Zdá se, že novou komunikací budou nejvíce postiženi  majitelé zahrádek a zahradních domků, kteří v tomto areálu hospodaří již několik desetiletí  a Prodloužená Mostní  naruší zdejší klid.  Kupodivu ani ti prozatím nikde proti této stavbě neprotestovali.

Konečné vyřešení dopravních problémů  Hrabové a širokého okolí nastane až v daleké  budoucnosti  po vybudování  tzv. Jižní tangenty. Povede z oblasti Krmelína až do Bartovic v délce před 10 km  a náklady na její vybudování pravděpodobně  překročí 3 miliardy Kč. To je podstatně víc ve srovnání se současnými možnostmo MS kraje a města Ostravy.  Tak náročná to bude stavba.

26. 7. 2016    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma