Navigace: Vladimír Slavík > Prodloužená Mostní > 30.11.2015: Informace o Prodloužené Mostní

30.11.2015: Informace o Prodloužené Mostní

Informace o Prodloužené Mostní

Na posledním jednání zastupitelstva 18. 11. 2015  proběhla živá diskuse o stavbě prodloužené Mostní, která má býti po mnoha odkladech  zahájena v r. 2017. Diskuse skončila rozhodnutím o  svolání schůzky, na které budou občané podrobně seznámeni s technickým řešením této stavby.

Před touto schůzku by bylo  prospěšné shrnout, co se v minulosti  o Prodloužené Mostní napsalo v místních novinách.  Míním tím Hrabovské listy a Moravskoslezský deník.

První zpráva o prodloužení Mostní až na Místeckou ulici  je v Hrabovských listech č. 3  z července r. 1994. Popisuje se zde návrh územního plánu Hrabové a o budoucí nové komunikaci se píše: „ Toto prodloužení umožní snížit dopravní zatížení Paskovské, které je neúnosné a významně poškozuje prachem, hlukem, exhalacemi a otřesy životní prostředí v rozsáhlé části obce“.

V únoru r. 1996 je  v HL č. 1  článek s názvem „Vyjádření k petici občanů“. Oznamuje se, že skupina 67 občanů, bydlících v blízkosti budoucí trasy plánované komunikace nesouhlasí s touto stavbou a navrhují, aby místo ní byla realizována tzv. Jižní tangenta. Závěr: Rada města Ostravy se usnesla nevyhovět petici, jelikož je v rozporu se schválenými závaznými částmi územního plánu. Ve stejném čísle HL je informace, že zastupitelstvo Hrabové vzalo  stanovisko města Ostravy na vědomí.

Pak se Hrabovké listy této záležitosti dlouho nevěnovaly, až v r. 2004 v říjnovém čísle je zpráva, že téměř stovka občanů se dostavila k diskusi s odborníky útvaru hlavního architekta o podrobném řešení této komunikace včetně připravovaných protihlukových opatření.

V lednu 2005 vyšel v HL článek „Petice občanů k dopravnímu zatížení Hrabové“. Celkem 487 občanů se podepsalo pod žádost k urychlenému řešení prodloužení ulice Mostní. Tehdejší starosta ing. Rundt v závěru článku děkuje organizátorům petice a všem, kteří ji podepsali za podporu záměru řešení dopravního zatížení Paskovské.

Prodloužené Mostní se věnoval článek v HL z července r. 2007, a to v souvislosti se  sčítáním průjezdu vozidel na Paskovské. Zástupci kraje, magistrátu, městského obvodu a Ostravských komunikací se shodli, že růst dopravy na Paskovské je způsoben zpoplatněním Místecké. V závěru článku se uvádí, že omezit a zklidnit provoz na této komunikaci bude možné až po realizaci Prodloužené Mostní.

V březnu r. 2008 byl v HN uveřejněn článek „Důležitá stavba pro Hrabovou“. Oznamuje se, že bylo vydáno územní rozhodnutí ke stavbě 1. etapy Prodloužené Mostní.

V lednu r. 2011 přinesly HL článek místostarosty ing. Dvořáka s názvem „Proč potřebuje Hrabová Prodlouženou Mostní. Opět se uvádí důvody pro tuto stavbu, pro kterou byla dokončena i projektová dokumentace. Je zmíněna i Jižní tangenta, kde pan místostarosta uporozňuje na možné problémy s budoucí realizací, a to především pro  vysokou finanční náročnost a snad i pro komplikace při získávání kladných  stanovisek s touto stavbou u některých dotčených obcí.

V září 2011 informuje v HN  místostarosta ing. Dvořák občany o okolnostech,  které vedly k dalšímu časovému posunu této stavby.

Dne 8. 8. 2012 přinesl Moravskoslezský deník.cz  text  hrabovského občana Vladimíra Machálka, ve kterém podrobně popisuje výhodnost a prospěšnost Jižní tangenty a škodlivost zvoleného řešení, tj. prodloužení Mostní.  Mezi výhodami Jižní tangenty  je mimo jiné uvedeno, že by zároveň mohla sloužit jako protipovodňová hráz s využitím materiálu  haldy pro stavbu tělesa obchvatu. Současně zveřejnil tento časopis článek s názvem „Dopravní peklo v Hrabové končí“, kde několik občanů Hrabové naopak podporuje prodloužení Mostní ulice jako velmi prospěšnou stavbu.

V září r. 2012 je v Hrabovských listech článek „Stavba prodloužené Mostní v ohrožení“. Ohrožení vzniklo neochotou dvou vlastníků potřebných pozemků tyto prodat a bude asi nutno přistoupit k časově velmi zdlouhavému prosesu vyvlastnění.

Od té doby o  dalších osudech Prodloužené Mostní nebyli občané Hrabové vedením městského obvodu oficiálně informováni.

Na internetu lze dohledat ještě další materiály k tomuto tématu, především obsáhlou studii, vypracovanou dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Materiál má 67 stran a velmi podrobně hodnotí všechny aspekty připravované stavby. Byl zpracován v březnu r. 2007.

       12. 11. 2015  V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma