Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 22.11.2018: Volební programy pro období 2018-2022

22.11.2018: Volební programy pro období 2018-2022

Volební programy pro období 2018 – 2022.

Je diskutabilní, do jaké míry mohou volební programy ovlivnit volby. Možná, že jinde ano, ale v Hrabové  asi ne. Svědčí o tom i reálné výsledky letošních komunálních voleb.  

Nejpodrobnější volební program měla bezesporu ČSSD, a výsledek nic moc, pouze jeden mandát. Tohoto „úspěchu“ dosáhla i KSČM, která vůbec žádný program nesestavila. Vítězem voleb se stala ODS s volebním programem, který bych ohodnotil jako standardní.

Přesto si myslím, že tyto programy mají svůj význam. Je to výsledek  práce našich špičkových místních politiků a označil bych je  za  „studnici“ různých nápadů, nad kterými má význam se zamyslet. I ten zdánlivě „blbý“ nápad může mít v sobě racionální jádro.

Usoudil jsem, že by bylo prospěšné soustředit všechny tyto volební programy na jedno místo. Výsledkem tohoto úsilí je dnešní  můj článek.  V příštích dnech budu na stránkách Hrabovských novin komentovat některé tyto  nápady a věřím, že se setkám se zájmem a s pozorností svých čtenářů.

 Volební subjekt č. 1 -  ČSSD- Hrabová:

1. Budeme tvrdě prosazovat zlepšení životního prostředí-odstranění zápachů ze všech zdrojů a odhlučnění komunikací. 2. Chceme plynulou dopravu bez kolon (zákaz kamionů v jižní části Paskovské, odlehčovací pruh na rondelu u Makra, kruhový objezd na Mostní u Frýdecké včetně chodníku. 3. Budeme řešit nedostatek parkovacích míst na Šídlovci při zachování principu bezplatného parkování. 4. Budeme trvat na výstavbě zpevněných vozovek a veřejného osvětlení developery v každém nově zastavěném území. 5. Budeme prosazovat stavbu nových cyklostezek v problémových úsecích (podchodu u Benziny, podjezdu u Makra, nová spojnice s Novou Bělou s využitím bývalé tramvajové tratě). 6. Budeme navrhovat úpravu rekreačních zón podél Ostravice (ohniště, lavičky, odpadkové koše) a Pilíky (komfortní přístup, pláž pro koupání, přírodní dráha pro horská kola). 7. Zasadíme se o prioritní realizaci kulturního sálu a podporujeme výstavbu nové MŠ. 8. Budeme prosazovat dokončení kanalizace v jižní části Hrabové z rozpočtu města. 9. Zasadíme se o výsadbu květin a okrasných keřů na veřejných prostranstvích. 10. Budeme prosazovat zvýšení bezpečnosti kamerami, fotopastmi a zvýšenou hlídkovou činností policie v časech a místech časté trestné a přestupkové činnosti. 11. Budeme iniciovat zvýšení četnosti přistavování kontejnérů pro velkoobjemový odpad a systematický úklid obvodu. 12. Budeme prosazovat, aby se občané mohli vyjádřit k tomu, co má být přednostně realizováno z rozpočtu obvodu. 13. Budeme usilovat o další zkvalitnění úřadu městského obvodu, aby byl poradcem pro občany (zastupitelé ČSSD budou příkladem). 14. Budeme prosazovat, aby nájemné v obecních bytech zůstalo na sociálně únosné výši. 15. Chceme lepší informovanost občanů kromě HL a webu též informačních mailů a sms občanům, kteří o to projeví zájem. 16. Budeme podporovat neziskové organizace v městském obvodu, zejména věnující se mládeži a zároveň budeme podporovat akce a služby pro seniory.

Volební subjekt č. 2 - Hrabované – Sdružení nezávislých kandidátů:

1. Maximální informovanost občanů a transparentnost vedení obce. 2. Snaha o zachování vesnického rázu obce. 3. Dobudování kanalizace v jižní části obce. 4. Možnost pro občany vyjádřit se k aktuálním problémům a záležitostem obce a vyjádřit své názory. 5. Podnikání kroků ke snížení dopravní zátěže v obci. 6. Navázání na projekty zahájené minulými zastupitelstvy a dokončit je (zejména nová školka a kulturní dům). 7. Rozvíjet vizí  budoucnosti obce, na které budou moci navázat zastupitelé v dalších volebních obdobích. 8. Podporovat rozvíjení spolkového života v obci. 9. Podpora zavádění vysokorychlostního internetu prostřednictvím optických kabelů včetně míst s individuální zástavbou. 10. Podporování aktivního života seniorů a zlepšování kvality jejich života. 11. Zachování a rozvoj biologické rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů, přirozeně žijících na území obce. 12. Podnikání kroků k vybudování protihlukové zdi podél ulice Místecká. 13. Dořešení oblasti Pilíků, kterou bychom rádi viděli jako přírodní biologickou rekreační zónu se zachovalými rybníky. 14.Podporování a rozvíjení vzdělávání v obci. 15. Podporování mimoškolních aktivit dětí. 16. Podporačinnosti místního dobrovolného hasičského sboru a TJ Sokol Hrabová, s důrazem na práci s mládeží.17. Pečování o čistotu a vzhled obce. 18. Důrazné potírání drobné majetkové kriminality.

Volební subjekt č. 3 - KSČM Hrabová:

Nesestavili volební program.

Volební subjekt č. 4 - ODS Hrabová:

1. Prosadíme Strategický plán rozvoje Hrabové do života. 2. Vybudujeme nové centrum Hrabové. včetně MŠ a kulturního domu ve středu obce u úřadu – „Srdce Hrabové“. 3. Vyloučíme nákladní dopravu z celé ulice Paskovské. 4. Ve spolupráci s okolními obcemi budeme prosazovat zrušení zpoplatnění D56 – Místecká. 5. Společně s TJ Sokol Hrabová postavíme novou sportovní halu. 6. Dokončíme kanalizaci v jižní části Hrabové. 7. Spolu s dalšími městskými obvody vybudujeme novou cyklostezku  podél levého břehu Ostravice až do DOV.8. Zaměříme se na bytový fond, na potřebné opravy, rekonstrukce a zahájíme diskusi o možném prodeji bytů současným nájemníkům. 9. Zajistíme lepší vybavení  ZŠ, modernizaci učeben a tím kvalitnější vzdělání pro naše děti. 10. Podpoříme výstavbu okružní křižovatky Frýdecká x Mostní. 11. Podpoříme výstavbu bydlení zaměřenou na potřeby penzistů. 12. V problematických lokalitách zajistíme instalaci kamerového systému.

Volební subjekt č.  5 - KDU – ČSL:

1. Více pracovních příležitostí. 2. Podpora výstavby bytů a rodinných domů 3. Zlepšení životního prostředí, dostavba kanalizace, zabezpečení kontejnerů na tříděný odpad  a větší počet odpadkových košů v obvodu. 4. Zlepšení kvality ovzduší. 5. Zvětšení počtu míst v MŠ. 6. Podpora výstavby sportovní haly v areálu TJ Sokol. 7. Podpora přístavby společenského sálu k objektu ÚMOb. 8. Další úpravy chodníků a komunikací, vyřešení parkování aut  Šídlovci, opravy a revitalizace obytných domů v majetku obce. 9. Věnovat pozornost úpravě  zelených ploch a  údržbě zeleně.

Volební subjekt č. 6 - Ostravak a Změna pro lidi:

1. Jmenovité hlasování rady. 2. Redukce počtu komisí. 3. Zklidnění dopravy v Hrabové. 4. Zachování současného venkovského charakteru obce. 5. Otevřená komunikace s občany. 6. Zelená Hrabová s čistým vzduchem. 7. Podpora místního školství. 8. Podpora aktivního života seniorů. 9. Podpora zdravotní péče. 10. Vybudování potřebného zázemí pro další rozvoj kulturního a společenského života v obci. 11. Vybudování moderní knihovny. 12. Smysluplné využívání veřejných prostředků.

Volební subjekt č. 7 - SPD Hrabová:

1. Zrušení poplatků na ul. Místecká na území Hrabové. 2. Dobudování kanalizace na jižním konci obce. 3. Vybudování a opravy chodníků a místních komunikací. 4. Postavení kruhového objezdu Frýdecká x Mostní. 5. Sjezd z ul. Místecká do obce mimo kruhový objezd.6. Zamezení stavby provozoven, které znečisťují ovzduší v Hrabové. 7. Vznik a rozvoj nové MŠ. 8. Voda zpět do českých rukou. 9. Bezpečné ulice. 10. Stop ubytovnám.

Volební subjekt č. 8 - Starostové a nezávislí – KPH:

1. Každoročně pořádat Den obce Hrabové, a to u příležitosti první písemné  zmínky (listopad 1267) o naší obci. 2. Schůze zastupitelů svolávat jednou za dva měsíce. 3. Podporovat stavbu nové školky, kulturního domu a sportovní haly. 4. Prostřednictvím našich specialistů realizovat akce, spojené moravskými a místními tradicemi. 5. Pořádat pravidelné besedy zastupitelů s občany. 6. Usilovat o zřízení místního matričního úřadu. 7. Optimalizovat hospodaření s obecními byty. 8. Zajistit odpovídající bezpečný a dopravně pohodlný přístup k vodním nádržím Pilíky. 9. Spolupracovat s příslušnými orgány státní správy  při hlídání kvality ovzduší v naší obci. 10. Věnovat pozornost protihlukovým opatřením kolem ulice Místecké a iniciovat další jednání ke zrušení zpoplatnění této dálnice v úseku Ostrava –Frýdek Místek. Zřídit zastřešenou čekárnu na zastávce MHD Kostelík směrem do Paskova. 11. Zachovat školku na Šídlovci, Příborská ulice. 12. Na Krmelínské ulici zabránit parkování aut v místech výjezdů od RD. Uvažovat o instalaci zpomalovacích prahů v této lokalitě. Uskutečnit opatření k zajištění nočního klidu v této lokalitě.

22. 11. 2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma