Navigace: Vladimír Slavík > Volby a volební programy > 7.9.2018: Volební programy 2014

7.9.2018: Volební programy 2014

Volební programy z roku 2014

V komunálních volbách v roce 2014 kandidovalo v Hrabové sedm volebních stran a hnutí, z nichž šest představilo voličům své volební programy. Možná někteří voliči si je přečetli až do konce  a mělo to vliv na jejich hlasování. Předpokládám že tyto zodpovědné  voliče bude po uplynulém volebním období zajímat, zdali svůj hlas věnoval té správné straně.

Proto v následujících dnech se budu na stránkách Hrabovských novin  této záležitosti podrobně věnovat.

V tom dnešním článku (pro osvěžení paměti) uvedu volební sliby našich politických stran z roku 2014, tentokrát ještě bez příslušných komentářů. V HN jsem tyto informace zveřejnil 18. 4. 2015 a dnes je zopakuji.

ODS Hrabová (34,1% hlasů, šest zastupitelů) předstoupila před voliče s následujícím programem:

1. Maximálně podpoříme dokončení výstavby kanalizace v jižní části Hrabové.

2. Budeme pokračovat v budování a opravách komunikací a chodníků, zvýšíme počet parkovacích míst na Šídlovci.

3. Podstatně navýšíme počet míst ve školce.

4. V rámci protipovodňových opatření maximálně podpoříme rekonstrukci odlehčovacího kanálu Ščučí.

5. Budeme pokračovat v rekonstrukci a opravách bytového fondu. Nepřipustíme prodej obecních bytů na Šídlovci jinému než jejich nájemníkům.

6. Po majetkoprávním vypořádání všech dotčených pozemků zajistíme v součinnosti s Moravskoslezským krajem výstavbu ulice  Prodloužená Mostní s realizací protihlukových opatření a následným omezením nákladní dopravy na ulici Paskovské.

7. Ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava a Městem Vratimov  přemostíme Ostravici v jižní části Hrabové lávkou pro pěší a cyklisty, budeme pokračovat v budování rekreačního zázemí, snižovat vliv negativních jevů na životní prostředí v Hrabové, usilovat o vybudování protihlukové stěny podél ul. Místecká.

8. Podpoříme aktivní životní styl všech věkových skupin obyvatelstva, od dětí po seniory, činnost spolků a veřejně prospěšných sdružení.

9. Naší prioritou nadále zůstává školství, kultura a její zázemí, respektování ctění tradic, péče o místní hřbitov, propagace dominanty Hrabové-kostela sv. Kateřiny.

10. Neslibovali jsme a neslibujeme nereálné, nepodléháme falešnému populismu, jsme otevřeni jakékoliv diskusi k přítomnosti a budoucnosti Hrabové, k podnětům a zapojení občanů do dění v Hrabové.

ČSSD Hrabová (18,6% hlasů, tři zastupitelé) sestavila svůj program takto:

1. Neustaneme v našem úsilí o odstranění tranzitní dopravy z celého úseku ulice Paskovské realizací prodloužené ulice Mostní a zrušením zpoplatnění Místecké ulice a také se zasadíme o zrychlení průjezdu kruhovým objezdem u Makra.

2. Budeme pokračovat v budování nových parkovacích míst na Šídlovci.

3. Budeme prosazovat dokončení kanalizace v jižní části obvodu a protipovodňové ochrany Hrabové.

4. Zasadíme se o důstojné prostory pro kulturní akce Hrabové.

5. Budeme řešit nedostatečnou kapacitu a stavebně problematické prostory mateřské školy.

6. Budeme prosazovat zdravou výživu žáků ZŠ a zřízení veřejné posilovny pod širým nebem.

7. Umožníme využití lávky přes Ostravici u Starého splavu pro pěší a cyklisty.

8. Zasadíme se o výsadbu květinových záhonů podél komunikací u veřejných budov.

9. Podpoříme neziskové organizace v městském obvodu, zejména věnující se mládeži.

10. Budeme usilovat o kvalitnější práci úřadu městského obvodu a lepší normovanosti občanů zlepšením Hrabovských listů a webových stránek a digitální obecní kroniky.

11. Budeme prosazovat omezení výherních hracích automatů na území obvodu.

Nový volební subjekt v Hrabové, hnutí „Ostravak“ (14,7% hlasů, dva zastupitelé) má následující volební program:

Občané a úřad:

1. Chceme lépe informovat občany o dění v městském obvodu, a to prostřednictvím pravidelně aktualizovaných webových stránek, vývěsky a Hrabovských listů.

2. Zprůhledníme financování obce uvedením srozumitelného rozpočtu obce na webových stránkách a současně po vzoru radnice Mor. Ostrava- Přívoz zveřejníme všechny smlouvy na internetu.

3. Budeme věnovat pozornost dětem a mládeži. Nemůžeme ale zapomenout na seniory-podle nás chybí oddechové zóny právě pro ně.

4. Hrabová byla vždy jedním z nejbezpečnějších míst v Ostravě a takovou ji chceme i nadále.

Životní prostředí a doprava:

1. Podpoříme přesné zmonitorování Ostravy jako celek, aby bylo konečně jasné, kde dochází k největšímu a nejnebezpečnějšímu znečistění tak, aby mohla být vytvořena „mapa znečistění Ostravy“. Tyto problémy bude možné i účinněji řešit.

2. Pokusíme se spojit s městskými obvody, které také trápí otázka ovzduší v Ostravě, a společně budeme tlačit na velké znečišťovatele, aby postupně došlo ke zlepšení životních podmínek.

3. Budeme hledat takové řešení, aby bylo pro lidi s lokálními topeništi atraktivní topit ekologicky.

4. Hrabová byla vždy zelená a takovou ji chceme mít i nadále. Nechceme nesmyslné a neopodstatněné zastavování zelených ploch.

5. Chceme citlivě řešit dopravní problematiku v obci.

Evropské dotace:

1. Budeme sledovat dotační programy, abychom získali více peněz pro rozvoj našeho městského obvodu.

2. Nechceme čerpat dotace pro dotace, ale tak, aby to bylo ku prospěchu občanům Hrabové a samozřejmě samotného městského obvodu.

Čtvrtá nejúspěšnější volební strana KDU-ČSL  ( 13,6% hlasů, dva zastupitelé) volební program neměla.

V pořadí pátý volební subjekt – hnutí „Změna pro Hrabovou“ ( 10,1% hlasů, jedna zastupitelka) předložilo občanům tento program:

1. Zlepšení činnosti obce v rámci kulturní činnosti.

2. Připravit žádost o dotace na rozvoj obce.

3. Zlepšit informovanost občanů:

-aktuální webové stránky obce- rubriky pro občany,

-rozšíření a zkvalitnění informací prostřednictvím Hrabovských listů,

-dodržování zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Podílet se na vzhledu obce, navázání kontaktu s majiteli chátrajících budov s využitím možností na zlepšení stavu, které dovolí stavební zákon.

5. Zveřejnit zodpovědnost členů rady za jednotlivé činnosti.

6. Zprůhlednit financování realizovaných zakázek v obci, zpracovat rozpočet obce tak, aby byl srozumitelný pro, občany.

Poslední volební strana KSČM (8,8%, hlasů, jeden zastupitel) měla následující program:

1. Řešení bytové situace, zejména pro děti občanů Hrabové tak, aby mladá generace z obvodu neodcházela. Prověřit možnost nové bytové výstavby v obvodě k pokrytí požadavků občanů.

2. Dobudování zbývajících etap kanalizační sítě v rámci proběhlé  výstavby kanalizace z Nové Bělé přes území Hrabové.

3. Návaznost spojů městské hromadné dopravy do centra Ostravy a zpět z rozšíření počtu spojů do celého obvodu.

4. Dokončit prodlouženou ulici Mostní. Usilovat o převod ulice Paskovské na místní komunikaci s možnosti ovlivňovat na ní provoz. V souvislosti s řešením dopravy přes Hrabovou požadovat Místeckou bez dálniční známky až po sjezd na Paskovovskou.

5. Včasné provádění oprav místních komunikací i chodníků. Dosáhnout převodu pozemků pod komunikacemi, které jsou nyní ve vlastnictví fyzických osob, do vlastnictví města (obvodu).

6. Opatření ke snižování kriminality a dodržování zákonnosti na území obvodu. Podpoříme návrhy směřující ke zvýšení účinnosti práce městské policie i policie České republiky.

7. Realizaci připomínek, doporučení a námětů občanů, jejichž cílem bude celkové zlepšování života v obvodě.

7. 9. 2018      V.S.             

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma